Ulga dla klasy średniej – likwidacja od 1 lipca 2022 r.

Jak już wcześniej informowaliśmy – od 1 lipca 2022 r. czeka nas wiele zmian. W życie wejdzie bowiem nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedną z najważniejszych zmian jest to, że likwidacji ulegnie ulga dla klasy średniej. Jakie dokładnie zmiany przewiduje Polski Ład 2.0 w związku z likwidacją ulgi?

Czym jest ulga dla klasy średniej?

Obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. ulga dla klasy średniej jest ulgą przeznaczoną dla pracowników lub podatników osiągających dochody z działalności pozarolniczej. Polega ona na odliczeniu od dochodu kwoty ustalanej indywidualnie w oparciu o wysokość przychodów. Do 30 czerwca 2022 r. to odliczenie dotyczy tylko podatników, którzy uzyskali przychód z pracy na etacie i pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód ten może wynosić łącznie od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Takie rozwiązanie dotyczyło przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Warto tu podkreślić, że w sytuacji przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, kwota dotyczyła przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności – z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej od 1 lipca 2022 r.

Zanim na dobre zdążyliśmy przyzwyczaić się do ulgi dla klasy średniej, ogłoszono, że zostanie ona wycofana. Już od 1 lipca 2022 r. ulga ta przestaje obowiązywać. Nie będzie stosowana przy obliczaniu zaliczek na podatek i w rozliczeniu rocznym za 2022 rok. Ulga dla klasy średniej została zastąpiona obniżeniem stawki podatku z 17% na 12%.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej wiążę się z koniecznością zabezpieczenia interesów przedsiębiorców i pracowników, którzy do 30 czerwca mogli liczyć na ulgę. Zatem w przypadku, gdy podatek należny za 2022 r. wyliczony bez zastosowania ulgi będzie wyższy od podatku obliczonego bez uwzględnienia zmian po likwidacji ulgi, podatnik otrzyma z urzędu skarbowego zwrot. Aby otrzymać zwrot z tytułu likwidacji ulgi dla klasy średniej, podatnik nie musi nic robić. Urząd skarbowy bowiem sam przeliczy podatek dwoma sposobami i przekaże podatnikowi informację o kwocie zwrotu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zwrot z tytułu likwidacji ulgi dla klasy średniej

Dodatkowy zwrot wynikający z likwidacji ulgi dla klasy średniej przysługuje więc w dwóch sytuacjach:

  • gdy za rok 2022 podatnik złożył zeznanie PIT-36 lub PIT-37, z którego wynika, że w danym roku uzyskano przychody z pracy na etacie (stosunek pracy, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy) oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł;
  • kiedy wyliczony w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 podatek należny za 2022 r. jest wyższy od hipotetycznego podatku należnego za rok 2022.

Jeśli zeznanie PIT-36 bądź PIT-37 zostało złożone wspólnie z małżonkiem, wtedy warunek wysokości uzyskanych przychodów jest spełniony także wówczas, gdy połowa łącznych przychodów mieści się we wspomnianym przedziale 68 412 zł – 133 692 zł. Ważne, że dotyczy to także sytuacji, gdy indywidualnie żadne ze współmałżonków nie spełnia tego wymogu (np. nie osiąga określonego rodzaju przychodów albo uzyskuje je w wysokości innej niż wymagana).

Termin i zasady zwrotu podatku wynikające z likwidacji ulgi

Gdy w wyniku likwidacji ulgi podatnikowi będzie przysługiwać zwrot, urząd skarbowy poinformuje o tym podatnika w ciągu 21 dni od dnia złożenia zeznania. Do tego 21-dniowego okresu nie wlicza się terminów, które są przewidziane w przepisach prawa podatkowego dla wykonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania czy też okresów opóźnień niezależnych od organu lub wynikających z winy strony.
Urząd skarbowy stosowną informację o wystąpieniu kwoty zwrotu przekazuje podatnikowi na piśmie. Kwota do zwrotu jest traktowana jak nadpłata, zwracana jest więc w terminie 45 dni od dnia złożenia zeznania drogą elektroniczną lub w terminie 3 miesięcy w przypadku zeznania złożonego drogą tradycyjną (papierowo).