Skip to content
Skip to content
grimp zielona góra

BIURO RACHUNKOWE GRIMP ZIELONA GÓRA

Dowiedź się wszystkiego o 

bezpieczeństwie pracy

doradztwo bhp

GRIMP

Doradztwo w zakresie BHP

Dostrzegając rosnące zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców na pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących ochrony pracy, proponujemy Państwu obsługę firmy w zakresie realizacji obowiązków służby BHP, a także szeroki zakres konsultacji i doradztwa w dziedzinie prawa pracy.

GRIMP

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka jest niczym innym jak szczegółowym i dokładnym sprawdzeniem oraz oceną tego, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Celem stworzenia oceny ryzyka zawodowego jest również uzyskanie pewności, że żaden z pracowników nie ulegnie wypadkowi ani nie zachoruje wskutek oddziaływania czynników środowiska pracy. Wypadki oraz choroby mogą przynieść niepożądane skutki oraz negatywnie wpłynąć na Państwa przedsiębiorstwo poprzez zmniejszenie wydajności oraz produkcji, uszkodzenie maszyn i urządzeń, zwiększenie składki ubezpieczeniowej (kosztów ubezpieczenia) lub konieczność uczestnictwa w procesach sądowych.

Art. 226 Kodeksu pracy określa, że to pracodawca:

 1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Od 21 czerwca 2007 r. obowiązują zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330). Zmiany związane z zasadami szacowania ryzyka zawodowego (§ 39 rozporządzenia) to najważniejsze kwestie, jakich dotyczy nowelizacja. Opracowujemy kompletną dokumentację, która jednocześnie stanowi potwierdzenie wykonania oceny ryzyka dla potrzeb organów kontrolnych. W opracowaniu uwzględniamy wszystkie zalecenia PN-N-18002. 

Wykonana przez nas ocena dotyczy nie tylko stanowiska pracy, ale konkretnych czynności wykonywanych przez pracownika.

GRIMP

Szkolenia

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie.

Oferujemy następujące szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozporządzenie MG i P z dnia 27 lipca 2004 r., Dz. U. Nr 180 poz. 1860 ze zm. – Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972 oraz – Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420):

 • szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjnych
 • szkolenie metodyczne dla osób przeprowadzających ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • szkolenie dla członków komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • szkolenie dla zespołów powypadkowych.


Pracodawcom i innym osobom kierującym pracownikami oraz pracownikom administracyjno-biurowym zapewniamy możliwość szkolenia w trybie korespondencyjnym. Szkolenia prowadzimy w miejscu i terminie dogodnym dla zleceniodawcy.

GRIMP

Regulaminy i instrukcje

Proponujemy Państwu usługi w zakresie opracowywania:

 • regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania
 • regulaminów działalności socjalnej (ZFŚS)
 • zasad wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz w odzież i obuwie robocze
 • instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń technicznych
 • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • oceny stanu BHP w firmie
 • szczegółowych programów szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

GRIMP

Dokumentacja powypadkowa

W razie wypadku przy pracy pracodawca zobowiązany jest podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Każdy z pracodawców wie jak czasochłonne jest przeprowadzenie takiego postępowania w przypadku, gdy już doszło do wypadku przy pracy.

Nasza firma opracuje nie tylko szczegółową dokumentację powypadkową (według nowych wzorów). Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić również postępowanie powypadkowe.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń teraz i zapytaj o ocenę ryzyka zawodowego

doradztwo w zakresie bhp
grimp zielona góra