CIT estoński – wady i zalety

Uproszczenie zasad naliczania podatku dochodowego od osób prawnych spotkało się z pozytywnym odzewem wśród wielu przedsiębiorców. Preferencyjne warunki CIT-u w wersji estońskiej skupiają się na promowaniu inwestycji i redukcji czasu na rozliczenia z Fiskusem. W niniejszym poradniku w sposób kompleksowy podejmiemy to zagadnienie. Dowiesz się tutaj, dla kogo Estoński CIT 2.0 okaże się najbardziej przydatny. Jakie są główne zalety, a jakie potencjalne wady takiego rozwiązania? Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

Czym jest estoński CIT?

Mianem CIT-u estońskiego określamy uproszczone warunki opodatkowania. Przejście na nowe zasady oznacza, że przedsiębiorca uzyskuje zwolnienie z obowiązku zapłaty bieżącego podatku w trybie natychmiastowym. W normalnej sytuacji podatek należy odprowadzać miesięcznie lub kwartalnie. Przejście na CIT estoński eliminuje ten wymóg — firma może skupić się na poprawie konkurencyjności, a kwestie podatkowe odłożyć na późniejszy termin.

Warto mieć na uwadze, że w momencie jego wprowadzenia w 2021 roku, CIT estoński znalazł się w ogniu krytyki wywołanej przez liczne obostrzenia. Ograniczona dostępność i skomplikowane warunki włączenia do nowej formy opodatkowania nie spełniły początkowych oczekiwań przedsiębiorców. W roku 2023 mamy do czynienia ze znaczącą modyfikacją pierwotnych założeń. CIT 2.0 ujawnia swoje liczne zalety, z których każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę.

CIT estoński – dla kogo i na jakich warunkach?

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (jak bywa określany CIT estoński) doczekał się nowelizacji ustawy w ramach Polskiego Ładu. Do najważniejszych zmian, jakie obowiązują w 2023 roku, należy zaliczyć:

 • rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do skorzystania z tej formy opodatkowania,
 • wprowadzenie możliwości przejścia na CIT estoński w dowolnym momencie (nie tylko na początku roku podatkowego),
 • zlikwidowanie obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych.

Od 2022 roku z estońskiego CIT mogą skorzystać:

 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • proste spółki akcyjne,
 • spółki akcyjne.

Nowy CIT estoński oznacza zmienione warunki dla niektórych podmiotów. Powiedzmy najpierw o wyłączeniach. Ustawa determinuje, dla kogo CIT 2.0 pozostanie niedostępny. W gronie tych podmiotów znajdują się m.in.:

 • przedsiębiorstwa finansowe,
 • instytucje pożyczkowe,
 • podatnicy prowadzący działalność w specjalnych strefach ekonomicznych,
 • podatnicy w stanie upadłości lub likwidacji,
 • podatnicy utworzeni w wyniku połączenia lub podziału albo podzieleni przez wydzielenie.

Aby skorzystać z tego modelu, udziałowcami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Niedozwolone jest posiadanie przez spółkę udziałów bądź akcji w kapitale innej spółki. Istnieje również wymóg zatrudnienia określonej liczby pracowników.

Zmiany wprowadzone w 2022 roku umożliwiły wielu podmiotom skorzystanie z ryczałtu od przychodów spółek, dzięki któremu da się uzyskać atrakcyjną stawkę opodatkowania. Spółki, które skorzystają z nowego CIT-u, nie będą musiały płacić co miesiąc zaliczek na podatek CIT. Ryczałt od dochodów co do zasady płacony jest dopiero w momencie wypłaty zysku (np. w formie dywidendy). Tym samym obowiązek podatkowy zostaje przesunięty na chwilę wypłaty zysku, bądź moment innej formy jego rozdysponowania. Efektywna stawka podatku w CIT estońskim pozostaje niższa niż w przypadku klasycznego systemu.

Analizując CIT estoński i dla kogo jest przeznaczony, od razu uwidacznia się jego atrakcyjność przy optymalizacji podatkowej. Możliwość przejścia na nową metodę rozliczeń w trakcie roku podatkowego zwiększa elastyczność decyzyjną i stymuluje rozwój biznesów.

Jak przebiega przejście na CIT estoński i na co uważać?

Omawiany tutaj CIT estoński wykazuje przystępne zasady dla spółek i otwiera nowe możliwości zarządzania przepływami finansowymi. Przejście na opodatkowanie estońskim CIT wiąże się jednak z koniecznością spełnienia kilku wymogów formalnych. Oto najważniejsze z nich:

 • przychody uzyskiwane: z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi nie mogą przekraczać 50% wszystkich przychodów spółki;
 • obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osób przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym (w przypadku, gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym) albo; innej umowy niż umowa o pracę, przy czym wydatki na wynagrodzenia innych umów niż umowa o pracę stanowią co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS;
 • udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami muszą być wyłącznie osoby fizyczne;
 • nieposiadanie udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną;
 • za okres opodatkowania ryczałtem nie należy sporządzać sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
 • konieczność złożenia zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym mają być opodatkowane ryczałtem.

Wymienione tutaj warunki przejścia na CIT estoński mają charakter obligatoryjny. Niespełnienie któregoś z wyżej wymienionych wymogów w czasie korzystania z opodatkowania estońskim CIT wiąże się z utratą prawa do opodatkowania tym sposobem. Szczególną ostrożność należy zachować w momencie zawierania transakcji zbywania i nabywania udziałów. Stawka jest duża — w przypadku utraty prawa do opodatkowania estońskim CIT ponowne z niego skorzystanie możliwe jest dopiero po upływie 36 miesięcy po roku kalendarzowym, w którym nastąpiła utarta prawa do opodatkowania.

Biuro rachunkowe GRIMP w Zielonej Górze specjalizuje się w doradzaniu przedsiębiorcom, którzy już korzystają lub rozważają przejście na nowe zasady estońskiego CIT. Warto skonsultować z nami wszelkie planowane zmiany w strukturze udziałów. Rozwiejemy Twoje wątpliwości i zapewnimy merytoryczne wsparcie przy dostosowywaniu się do złożonej rzeczywistości podatkowej.

Wady i zalety CIT-u estońskiego

Powiedzieliśmy już, dla kogo przysługuje CIT estoński i na jakich warunkach. Dlatego teraz możemy przejść do sedna nowych zasad podatkowych i opisać ich wady oraz zalety. Na początek podsumujmy kluczowe korzyści dla przedsiębiorców, którzy podjęli decyzję o przejściu na drugą wersję CIT-u estońskiego. Oto one:

 • odroczenie czasu zapłaty podatku dochodowego do momentu wypłaty zysku,
 • brak obowiązku płacenia zaliczek na CIT w trakcie roku podatkowego,
 • preferencyjne opodatkowanie,
 • zminimalizowanie obowiązków sprawozdawczych,
 • efektywność opodatkowania zysku.

Ogromny kaliber powyższych zalet stanowi skuteczną zachętę dla firm uprawnionych do implementacji nowych zasad podatkowych w ramach swojej działalności. Aby mieć pełny obraz sytuacji, musimy jednak pamiętać o kilku cechach estońskiego CIT-u, jakie można uznać za wady. W tej kategorii należy wymienić przede wszystkim:

 • brak możliwości łączenia z ulgą B+R, IP BOX,
 • eliminacja opcji odliczania darowizn i rozliczania strat,
 • niemożność włączenia spółki do grupy kapitałowej,
 • szeroki katalog świadczeń, które mogą zostać uznane za ukryte zyski (rozmycie interpretacyjne).

Skuteczna decyzja wymaga zatem świadomego rozliczenia potencjalnych korzyści i strat, które przynosi ze sobą CIT estoński. Jego wady i zalety kształtują się w zależności od specyfiki modelu biznesowego spółki i uwarunkowań prawnych w jej najbliższym środowisku.

Zgłoś się do biura księgowego GRIMP w Zielonej Górze i skorzystaj z naszego kompleksowego wsparcia w tym zakresie. Poddamy analizie Twoją sytuację i wypracujemy metody działania w celu optymalizacji rozliczeń podatkowych.

CIT estoński a zmiany w przepisach w 2023 roku

Pod koniec 2022 roku Rada Ministrów zatwierdziła szereg zmian w zasadach podatkowych. Przejście na CIT estoński stało się łatwiejsze z dniem 1 stycznia 2023 roku, kiedy to zmiany weszły w życie. Jakie postanowienia są szczególnie istotne dla przedsiębiorców? Oto podsumowanie najważniejszych modyfikacji, z których każda spółka powinna zdawać sobie sprawę:

 • wprowadzenie nowego terminu zapłaty ryczałtu (dotyczy on zaliczek na poczet dywidendy),
 • zmiana terminu, w którym podatnik może zawiadomić urząd skarbowy o wyborze estońskiego CIT jako sposobu opodatkowania (do końca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik wyrazi wolę opodatkowania CIT estońskim),
 • wprowadzenie nowego warunku dotyczącego wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu korekty wstępnej; zobowiązanie ma wygasać po upływie minimum jednego pełnego okresu opodatkowania CIT estońskim (cztery lata podatkowe).

Ogólny wydźwięk opodatkowania estońskim CIT prezentuje się nad wyraz pozytywnie. Czerpanie pełni korzyści z nowych regulacji wymaga jednak kompleksowej wiedzy o przepisach podatkowych i umiejętności dostosowania do nich struktury spółki. Jeżeli rozważasz przejście na CIT estoński, ale nadal masz wątpliwości, zgłoś się do ekspertów z zakresu księgowości w GRIMP i zyskaj pełnozakresowe wsparcie podatkowe.