Skip to content
Skip to content
grimp zielona góra

BIURO RACHUNKOWE GRIMP ZIELONA GÓRA

Prowadzimy politykę

cen transferowych

ceny transferowe

GRIMP

Ceny transferowe

W ramach obsługi w zakresie cen transferowych, oferujemy Państwu szereg usług, które mają na celu zupełną eliminację lub maksymalne ograniczenie ryzyka podatkowego, związanego z transakcjami pomiędzy powiązanymi podmiotami. Zajmujemy się również optymalizacją zobowiązań podatkowych, które wynikają z transakcji podmiotów powiązanych.

Zadzwoń teraz i zapytaj o ceny transferowe

Usługi w ramach cen transferowych

Zadzwoń teraz i zapytaj o ceny transferowe

CZYM SĄ CENY TRANSFEROWE

Czym są ceny transferowe i obowiązek dokumentacyjny?

Ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi, które odbiegają od tych, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. Wytyczne OECD definiują ceny transferowe jako ceny, po których podmiot przekazuje dobra niematerialne, towary oraz świadczy usługi dla podmiotów powiązanych. Zjawisko cen transferowych dotyczy również transakcji zawieranych z podmiotami, które zlokalizowane są w jednym z krajów stosujących tzw. “szkodliwą konkurencję podatkową”, czyli potocznie mówiąc w rajach podatkowych. Polski pracodawca oraz organizacje unijne pisząc o transakcji mają na myśli operacje handlową sprzedaży, kupna i transferu towarów oraz usług. Pod definicję transakcji podciąga się również umowy zawarte z tym samym partnerem, których przedmiotem są usługi lub dobra objęte jedną ceną.

Na czym polega obowiązek dokumentacyjny cen transferowych?

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych oparty jest o artykuł 9a ust. 2-3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 25a ust. 2-3c, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Obowiązek sporządzania dokumentacji nakładany jest na podmiot po przekroczeniu następujących limitów naliczanych w danym roku podatkowym:

  • 20 tys. Euro – w przypadku transakcji z podmiotami ulokowanymi w rajach podatkowych
  • 30 tys. Euro – w momencie świadczenia usług oraz sprzedaży lub udostępniania wartości prawnych lub niematerialnych
  • 100 tys. Euro – jeżeli wartość transakcji nie przekroczyła 20 procent kapitału zakładowego którejś ze stron (np. podmioty powiązane)
  • 50 tys. Euro – w każdym pozostałym przypadku 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz do nas w sprawie cen transferowych

po co są ceny transferowe

INFORMACJE O CENACH TRANSFEROWYCH

Co to są ceny transferowe?

Zastanawiałeś się po co są ceny transferowe? Kiedy się je stosuje? Kto je sporządza i kto za nie odpowiada?

Pojęcie cen transferowych pojawiło się po raz pierwszy w literaturze w latach sześćdziesiątych XX w., a za jego twórcę uważa się Jack’a Hirshleifer’a. Termin stosuje się w rachunkowości zarządczej do określenia specyficznego rodzaju cen rozliczeniowych.

Świadomość i wiedza związana z cenami transferowymi jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania firmy. Jakiekolwiek zaniedbania w tym obszarze mogą doprowadzić do dezorganizacji i upadku firmy, którą budowałeś przez wiele lat. Sprawdź, w jaki sposób ustalać ceny transferowe.

Ceny transferowe – co to znaczy?

Ceny transferowe w praktyce zwane również “transfer pricing”, to ceny, po których przedsiębiorstwo przekazuje swoje produkty lub usługi podmiotom powiązanym, między którymi występują zależności kapitałowe, osobowe lub rodzinne. Najczęściej są to transakcje zawierane między nadrzędną spółką a podległymi jej, mniejszymi spółkami lub bezpośrednio między spółkami równorzędnymi.

Ceny transferowe wywierają ogromny wpływ na konkurencyjność poszczególnych grup kapitałowych, poprzez definiowanie wysokość jej zysków lub strat. Ceny transferowe w handlu międzynarodowym odnoszą się do transakcji zawieranych z przedsiębiorstwami, których siedziba mieści się w tzw. “raju podatkowym” czyli kraju, w którym polityka podatkowa jest wyjątkowo łagodna dla obcokrajowców.

Ceny transferowe w 2018 roku

Od początku 2017 roku obowiązują nowe przepisy prawne regulujące ceny transferowe w Polsce. Najważniejsza z wprowadzonych zmian odnosi się do definicji podmiotu powiązanego. Według art. 11 ustawy o CIT za podmioty powiązane kapitałowo uważa się tylko te, których udział w kapitale innego podmiotu to minimum 25 proc., a nie jak dotychczas tylko 5 proc. Dlatego duża część podatników nie będzie już dłużej podlegać rygorystycznym zasadom związanym z cenami transferowymi. Zmieniły się również prawa dotyczące prowadzenia dokumentacji cen transferowych. Nowelizacja wprowadza podział na mniejszych i większych podatników.

Mniejsi podatnicy, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym rok podatkowy nie osiągnęły 2 mln euro zwolnieni są z obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej Czego efektem jest większa liczba obowiązków dla przedsiębiorstw o większej skali działania. Jeśli jednak próg 2 mln euro zostanie przekroczony, podatnik zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji również w kolejnym roku finansowym, nawet jeśli okaże się on mało dochodowy. Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych spoczywa również na podatnikach dokonujących płatności bezpośrednio lub pośrednio w rajach podatkowych, bez względu na to czy ich dochód przekracza 2 mln Euro.

Dokumentacja cen transferowych a konsekwencje prawne

Nieprzedłożenie dokumentacji ma swoje konsekwencje. Podstawową sankcją stosowaną wobec podmiotów nie stosujących się do prawa podatkowego jest 50 proc. stawka podatkowa. Określona została w art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 30d. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poza karami skarbowymi urząd dokonujący kontroli może narzucić na podmiot nie wywiązujący się z obowiązków podatkowych karę grzywny zgodnie z art. 80 §1 Kodeksu Karnego Skarbowego.

Ceny transferowe za granicą

Rynek międzynarodowy stale się rozwija i nieustannie ewoluuje. Jednym z tworzących go elementów są właśnie ceny transferowe. Z związku z tym prawa ich dotyczące muszą być stale aktualizowane i poszerzane. Podlegają one regulacjom Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

20 Największych gospodarczo krajów świata we współpracy z OECD stworzyło Base Erosion and Profit Shifting, czyli program specjalizujący się w problemach związanych z podstawami opodatkowania i przerzucania dochodów. Warto również zaznaczyć, że Polskie Ministerstwo Finansów prowadzące nadzór w kwestii cen transferowych ściśle przestrzega wytycznych UE i OECD.

Zadzwoń teraz i zapytaj o ceny transferowe

INFORMACJE O CENACH TRANSFEROWYCH

Limity cen transferowych

Ceny transferowe to ceny stosowane w przypadku wszelkich transakcji realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania, zwłaszcza w ramach jednej grupy kapitałowej. Na rynku biznesowym stanowią one znaczną część transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Należą do nich między innymi przepływ towarów handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami z jednej grupy kapitałowej czy świadczenie usług na rzecz osób prawnych przez ich właścicieli i zarządy. Należy mieć świadomość tego, że nieprzestrzeganie procedur związanych z limitem cen transferowych może doprowadzić do kryzysu, a nawet upadku firmy. Sprawdź, w jaki sposób zabezpieczyć swoją działalność. Ceny transferowe posiadają kluczowe znaczenie dla wysokości zysków lub strat w danych częściach grupy kapitałowej. Mają także znaczenie podczas określania konkurencyjności całej grupy w stosunku do innych przedsiębiorstw. Za ceny transferowe uważane są wartości transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami z tzw. “rajów podatkowych”, czyli krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Polityka cen transferowych – trzy rodzaje powiązań między podmiotami transakcji

Powiązania kapitałowe

To sytuacja, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu stanowiące co najmniej 5% wszystkich praw głosu w innym podmiocie lub też dysponuje takim prawem bezpośrednio lub pośrednio. Tego typu powiązania mogą występować także w przypadku posiadania udziałów w kapitale innego podmiotu.

Powiązania osobowe

Wspomniane powiązanie to sytuacja, w której występuje łączenie funkcji członka zarządu i rady nadzorczej bądź innej funkcji o charakterze kierowniczym w dwóch różnych podmiotach lub też poprzez sprawowanie funkcji w jednym z podmiotów przy jednoczesnym posiadaniu udziałów w wysokości minimum 5% w drugim podmiocie.

Powiązania rodzinne

Powiązania rodzinne występują pomiędzy podmiotami spokrewnionymi lub spowinowaconymi ze sobą. Jest to ważne wówczas, gdy takie podmioty sprawują funkcję lub też posiadają udziały w podmiotach przeprowadzających ze sobą transakcje.

Limity cen transferowych

W artykule 9a ust.2 ustawy o CIT ustalono następujące limity cen stransferowych:

Jeśli transakcja nie przekracza 20% kapitału zakładowego

100 000 EUR

W przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych

30 000 EUR

W przypadku transakcji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową

20 000 EUR

W pozostałych przypadkach

50 000 EUR

Limity cen transferowych a dokumentacja

Z przepisów dotyczących prawa podatkowego jasno wynika, że jeżeli spółka zawiera transakcje z podmiotem powiązanym, jest wówczas zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji. Jednakże obowiązek prowadzenia dokumentacji o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został ograniczony poprzez wprowadzenie odpowiednich limitów.

Spółka dokonując transakcji z podmiotem powiązanym musi zwracać uwagę na stosowanie odrębnych limitów dla różnych transakcji sprzedaży usług oraz sprzedaży towarów. Zawierając transakcje z podmiotem powiązanym obowiązek prowadzenia dokumentacji zdejmuje się tylko w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub wypożyczenia wartości niematerialnych i prawnych, których wartość nie przekracza 30 000 Euro. W innych przypadkach np. przy sprzedaży towarów transakcja nie może przekraczać 50 000 Euro.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń teraz i zapytaj o ceny transferowe

Masz więcej pytań?

Napisz do nas w sprawie cen transferowych.

ceny transferowe dokumentacja

CENY TRANSFEROWE

Dokumentacja obowiązująca w 2017 roku

Jak nie zniszczyć swojego biznesu w jeden dzień?

1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące dokumentację podatkową w zakresie PIT i CIT. Celem zmian jest dostosowanie zasad panujących w Polsce do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. W latach 2014-2015 wprowadzono przepisy dla krajów Unii Europejskiej, które przewidują jednakowe podejście do dokumentacji transakcji między podmiotami we wszystkich krajach członkowskich.

Nowe przepisy oznaczają nowe obowiązki, ale także nowe konsekwencje, które, przy niewielkim niedopatrzeniu, mogą zaprzepaścić budowany latami biznes. Jakie zmiany przyniósł 2017 rok w zakresie dokumentacji cen transferowych i jak sobie z nimi poradzić?

Ceny transferowe – konsekwencje braku dokumentacji lub jej nierzetelne wykonanie

Zgodnie z nowymi przepisami istnieją trzy rodzaje kar za niewykonanie obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych. Jeżeli organ skarbowy zakwestionuje przedstawiony przez podatnika dochód, jest on zobowiązany do zapłacenia podatku w wysokości 19% od różnicy między dochodem zadeklarowanym, a tym przedstawionym przez organ skarbowy. Tak się dzieje w przypadku przedstawienia dokumentacji. Jeżeli natomiast podatnik nie sporządzi dokumentacji lub nie przedłoży jej w ciągu 7 dni od rozpoczęcia kontroli skarbowej, podatek ten będzie wynosił aż 50% od różnicy w dochodach.

Kolejnym rodzajem sankcji jest nałożenie kary pieniężnej. Jeżeli podatnik nie przedłoży dokumentacji, nierzetelnie ją sporządzi, przedstawiając nieprawdziwe informacje, zostanie na niego nałożona kara pieniężna w wysokości od 120 do nawet 720 stawek dziennych, a także możliwość pozbawienia wolności. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia i nie może przekraczać jej czterystukrotności. Zgodnie z tym grzywny wynoszą od 7 400 zł do 17 760 960 zł. Popełnienie przestępstwa skarbowego, przedstawionego w art. 54 kodeksu karnego, grozi kara pieniężna w wysokości od 1% do 8% przychodu osiągniętego przez podatnika w roku poprzedzającym. Jeśli nie przekracza on 1 000 000 zł, procent obliczany jest od wydatków poniesionych w roku poprzedzających.

Ceny transferowe – kiedy dokumentacja jest potrzebna?

Konieczność złożenia dokumentacji jest uzależniona od wysokości przychodów i kosztów, a także od przekroczenia progów wartości transakcji jednego rodzaju. Wraz z nowelizacją wchodzi w życie rozróżnienie obowiązków dokumentacyjnych. Rodzaj składanej dokumentacji będzie zależny od wielkości podatników. Zależność jest liniowa – im większy podatnik, tym więcej obowiązków. Podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy 2 mln euro, są zwolnieni z przygotowywania dokumentacji podatkowej. Ci, którzy mają obowiązek sporządzenia dokumentacji, muszą zapoznać się z nowym podziałem. Nowelizacja wprowadza trzystopniową dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi. Wydziela dokumentację na poziomie lokalnym, grupowym i raportowanie według krajów. Jeżeli koszty lub przychody podatnika przekraczają 2 mln euro, ale są mniejsze lub równe 10 mln euro, jest on zobowiązany do sporządzenia dokumentacji na poziomie lokalnym, czyli local file.

Koszty lub przychody przekraczające 10 mln euro, zobowiązują podatnika do sporządzenia dodatkowo analizy porównawczej oraz złożenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi. Jeżeli natomiast osiągną one wartość 20 mln euro, należy przedstawić dokumentację grupową – master file. Raportowanie według krajów jest obowiązkiem podatnika, którego skonsolidowane przychody przekraczają 750 mln euro. Dodatkowo, jeżeli w danym roku istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, tj. przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w poprzednim roku podatkowym przekraczają 2 mln euro, podatnik zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za następny rok podatkowy, bez względu na wysokość osiągniętych w tym roku przychodów lub poniesionych kosztów.

Ceny transferowe – jaka dokumentacja jest wymagana?

Ze względu na podział dokumentacji, należy się zapoznać ze szczegółowymi wytycznymi, pokazującymi wymagane elementy dokumentacji. Nowa dokumentacja podstawowa powinna zawierać opis transakcji, ich rodzaj i przedmiot, a także dane finansowe przeprowadzanych transakcji. Dokument musi zawierać dane, które pozwolą na identyfikację podmiotów powiązanych. W dokumentacji analizuje się pełnione funkcje, aktywa, które byłe zaangażowane w transakcję oraz ryzyko jakie ponoszą wszystkie strony. Należy również przedstawić metody i sposób kalkulacji dochodu lub strat, jednak trzeba to rozumieć jako podanie szczegółowych informacji na ten temat, nie pozostawiając ogólnego omówienia metody kalkulacji ceny.

Dokumentacja powinna również zawierać opis danych finansowych oraz informacje o podatniku, takie jak: struktura organizacyjna i zarządcza oraz zakres prowadzonej działalności. Składający dokumentację musi również przedstawić swoją strategię gospodarczą wraz z opisem przekształceń w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji biznesowej. Do dokumentacji należy załączyć umowę dotyczącą transakcji oraz porozumienie w sprawie podatku dochodowego.

Brzmi skomplikowanie i na pierwszy rzut oka odstrasza każdego podatnika.
Surowe kary mają za zadanie zminimalizować oszustwa podatkowe. Jednak wszyscy jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy. Nawet uczciwa osoba może zostać dotknięta sankcją przez niewielkie niedopatrzenie, a wysokie kary mogą zniszczyć każdy biznes.
Jak temu zaradzić?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń teraz i zapytaj
o ceny transferowe

Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci przejść przez to wszystko i oszczędzić sobie nerwów.

Napisz do nas w sprawie cen transferowych.

ceny transferowe kara podatkowa

grimp zielona góra