CIT dla spółek jawnych i komandytowych

Od stycznia 2021 w wyniku objęcia spółek komandytowych i jawnych zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stały się one zobowiązane do płacenia podatku CIT podobnie jak chociażby spółki z o.o.

Od kiedy CIT dla spółek jawnych i komandytowych?

Spółki jawne stają się podatnikami od początku roku obrotowego lub od 1.05.2021 r. Spółki komandytowe z kolei stają się podatnikami, jeżeli w składzie ich wspólników nie występują wyłącznie osoby fizyczne oraz nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego do właściwego urzędu skarbowego odpowiedniej informacji o podmiotach posiadających prawa do udziału w zysku tych spółek lub aktualizacji takiej informacji, jeżeli zajdą zmiany w strukturze wspólników.

Opodatkowanie spółek komandytowych

Co do zasady, wspólnicy spółek komandytowych zapłacą 19% podatek dochodowy dopiero w momencie wypłaty zysku przez spółkę komandytową. Zasady opodatkowania komplementariusza i komandytariusza będą jednak nieco inne.

Przychody uzyskane przez komandytariusza spółki komandytowej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski mogą częściowo korzystać ze zwolnienia od CIT. Limit zwolnienia wynosi 60.000 zł w roku podatkowym (limit ten jest odrębny dla przychodów z każdej spółki, w której dany podmiot jest komandytariuszem). Zważywszy, że zwolnienia te obejmują kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, mają one zastosowanie do momentu, w którym kwota przychodu komandytariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej nie przekroczy w roku podatkowym 120.000 zł.

Dla nowych przepisów ustalono vacatio legis przewidujące możliwość odroczenia opodatkowania CIT spółek komandytowych do 1.05.2021 r.

Opodatkowanie spółek jawnych

W przypadku spółek jawnym nie zdecydowano się na opodatkowanie wszystkich spółek z klucza. Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych mogą być spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. W związku z tym spółki jawne, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, nadal są traktowane jako podmioty transparentne na gruncie podatku dochodowego i nie podlegają opodatkowaniu CIT. Takie spółki jawne mogą uniknąć statusu podatnika CIT, jeśli przed rozpoczęciem roku obrotowego złożą informację o:

  • podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz
  • podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych – którzy posiadają, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki.

W razie zmian w składzie podatników podlegających takiemu raportowaniu spółka jawna ma obowiązek dokonania aktualizacji złożonej informacji w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian.