Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w dobie pandemii

Trwająca od marca 2020 r. pandemia wirusa SARS-CoV-2 wpływa na życie społeczne i gospodarcze w Polsce zmuszając zarówno przedsiębiorstwa, jak i urzędy państwowe do dostosowywania funkcjonowania do obecnie obowiązujących przepisów i ograniczeń. Przekłada się to na sytuację prawną cudzoziemców, którzy zdecydowali się kontynuować zatrudnienie w Polsce. Z naszego artykułu dowiesz się, jak wygląda legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w dobie pandemii.

Pandemia a legalizacja zatrudnienia cudzoziemców – zasady

Poniżej przedstawiam zasady przebywania obcokrajowców w Polsce oraz możliwości ich zatrudniania. Warto zapoznać się obowiązującymi przepisami i terminami.

Rozwiązania dla obcokrajowców przebywających w Polsce

Regulacje prawne wprowadzone na czas pandemii wskazują, iż przedłużeniu do upływu 30-dnia następującego po dacie odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii) ulega:

  • legalny pobyt cudzoziemców, który dobiega końca w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
  • okres ważności karty pobytu, tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” oraz dokumentu wydawanego na czas określony obywatelom państw członkowskich UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywających z nimi członków rodzin,
  • termin na składanie wniosków o legalizację pobytu,
  • ważność już wydanego zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Oznacza to w praktyce, że legalny pobyt lub/i prawo do pracy obcokrajowca, który przyjechał do Polski przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a więc przed 14.03.2020 r. zostaje automatycznie przedłużony na cały okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz na 30 dni po ogłoszeniu zakończenia tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi przez polski rząd, przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, karty pobytu, wizy krajowej odbywa się z mocy prawa i obowiązuje do upływu 30-dnia następującego po dacie odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie dotyczy również pobytu cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie wizy Schengen, ruchu bezwizowego i innych krótkoterminowych tytułów pobytowych. Rozwiązanie to jest skierowanego do cudzoziemców, którzy wjechali do naszego kraju przed 14 marca 2020 roku, a ich ostatni dzień legalnego pobytu w Polsce przypadał lub przypadnie w czasie obowiązywania jednego ze stanów. Nie dotyczy osób, które przyjechały do Polski w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Okres legalnego pobytu w takim przypadku jest automatycznie przedłużany z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dacie odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie legalności pobytu nie wiąże się z koniecznością złożenia jakichkolwiek wniosków. Nie ma też potrzeby uzyskania nowej wizy, umieszczenia stempla w paszporcie, wydania nowej karty pobytu lub uzyskania innego dokumentu.

Przedłużenie dokumentów w oparciu o tzw. szczególne rozwiązania nie pozwala na swobodne podróżowanie między krajami. Cudzoziemiec ma prawo opuścić Polskę, ale po wyjeździe nie może wjechać ponownie do kraju powołując się na procedurę przedłużenia legalności pobytu i zatrudnienia na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Praca obcokrajowca w Polsce, czyli legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Przedłużone z mocy prawa są również zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową, oświadczenia o powierzeniu pracy, jeśli w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii cudzoziemcowi mija termin ich ważności. Przedłużone zostają do upływu 30-go dnia następującego po dacie odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Co więcej, przepisy umożliwiają wykonywanie przez cudzoziemca pracy na warunkach innych niż określone w wyżej wymienionych dokumentach, a także wzezwoleniach na pobyt czasowy i pracę, zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeśli podmiot powierzający cudzoziemcowi pracę skorzysta z rozwiązań tarczy antykryzysowej w zakresie modyfikacji warunków pracy (dotyczy to głównie sytuacji, w których przedsiębiorstwo decyduje się na zmniejszenie wymiaru etatu, czasowe obniżenie wynagrodzenia czy skierowanie do pracy zdalnej – w tych sytuacjach zmiana warunków pracy cudzoziemca nie wymaga uzyskania nowych zezwoleń czy wpisywania nowych oświadczeń do ewidencji).