Kontrola działalności gospodarczej

Prowadząc własną firmę trzeba liczyć się z możliwością skontrolowania prawidłowości prowadzonych działań przez organy administracji publicznej. Taka kontrola działalności gospodarczej to często duży stres i niewiadoma dla przedsiębiorcy. Dowiedz się, kto może przeprowadzić kontrolę i jak ona wygląda.

Kontrola działalności gospodarczej – kto ma prawo ją przeprowadzić?

Na początek warto zaznaczyć, że prawo skontrolowania działalności gospodarczej posiadają nawet organy władzy lokalnej, czyli prezydent miasta, burmistrz i wójt gminy. Mają oni prawo nakazać wstrzymanie działalności firmy w trybie natychmiastowym na okres nie przekraczający 3 dni. Takie działanie mogą podjąć na skutek otrzymania informacji o naruszaniu prawa lub zagrażaniu życia innych osób. Przykładem takich działań może być emitowanie groźnych substancji do środowiska bądź wytwarzanie nadmiernego hałasu. Prawo do przeprowadzanie kontroli mają również organy wydające koncesję na prowadzenie określonego rodzaju działalności. Taka kontrola może dotyczyć sprawdzenia, czy dana działalność jest zgodna z otrzymaną koncesją lub zweryfikowania, czy przestrzegane są warunki wykonywania działalności.

Kontrola w firmie i jej przebieg

Przedsiębiorca powinien zostać zawiadomiony o zamiarze wszczęcia kontroli. Przeprowadza się ją nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o planowanej kontroli. Przedsiębiorca może sam ubiegać się o wcześniejsze przeprowadzenie kontroli. Jeśli kontrola nie rozpocznie się w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli musi zostać poprzedzone ponownym zawiadomieniem. W zawiadomieniu powinny widnieć następujące informacje: data i miejsce wystawienia pisma, podpis osoby wystawiającej oraz zakres przedmiotu kontroli. Zanim upoważnione organy rozpoczną kontrolę, muszą one poinformować przedsiębiorcę o jego prawach i obowiązkach w czasie przeprowadzania audytu. Przed rozpoczęciem kontroli osoby reprezentujące organy kontroli muszą okazać legitymację służbową.

Co istotne, wcześniejsze zawiadomienie nie jest konieczne i kontrola działalności gospodarczej może odbyć się bez uprzedzenia gdy:

  • zachodzi podejrzenie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego;
  • kontrola wynika z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
  • kontrola opiera się na ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw;
  • istnieje podejrzenie o naruszeniu zakazów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • przedsiębiorca narusza równowagę w środowisku naturalnym lub zagraża bezpośrednio życiu innych osób;
  • doręczenie pisma z urzędu było utrudnione, ponieważ przedsiębiorca nie posiada żadnego adresu zamieszkania ani adresu firmy.

WAŻNE! Nie można w tym samym czasie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy. Warto też wiedzieć, że czas trwania wszystkich kontroli w firmie w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

  • 4 tygodni – w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców oraz przedsiębiorców małych i średnich;
  • 8 tygodni – w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców.

Jakiekolwiek przedłużenie czasu trwania kontroli wymaga uzasadnienia na piśmie. Bez tego przedsiębiorca ma prawo złożyć skargę na przeciągające się postępowanie kontrolne.

Książka kontroli

Warto podkreślić, że przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli, a także upoważnienia i protokoły kontroli. Jest on zobowiązany do udostępnienia tych dokumentów na żądanie organu kontroli. W książce kontroli znajdują się wpisy wprowadzane przez organ kontroli. Z kolei przedsiębiorca musi dokonywać w książce wpisów informujących o tym, że wykonał zalecenia pokontrolne bądź wskazać, że zostały one uchylone przez organ kontroli, jego organ nadrzędny lub sąd administracyjny.

Przy kontroli na pewno przyda się pomoc księgowego, który posiada firmową dokumentację i jednocześnie pomoże przedsiębiorcy przygotować się do audytu. Zgłoś się do Biura Rachunkowego GRIMP, a my zajmiemy się porządkiem w dokumentach Twojej firmy, a przy kontroli działalności gospodarczej wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.