Przegląd wybranych zmian w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2016

– Zmienione zostały zasady i warunki odliczenia wydatków na nowe technologie oraz prace naukowo-badawcze.

  •         Wprowadzono definicję działalności badawczo-rozwojowej, badań naukowych oraz prac rozwojowych. (art. 4a pkt 26, 27, 28)
  •         Określono zasady odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową. (art. 18d). Koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową podlegają odliczeniu pod warunkiem prowadzenia odpowiedniej ewidencji określonej w art. 9 ust. 1b oraz w ramach limitów określonych w artykule 18d.
  •         Uchylono art. 18b o odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii.

– Został wprowadzony przepis określający moment dokonania korekty przychodów w związku z wystawieniem faktury korygującej. Obecnie faktura korygująca pomniejsza lub powiększa przychody okresu, w którym została wystawiona. Powyższe nie dotyczy korekt wynikających z błędu rachunkowego lub innej oczywistej pomyłki. (art. 12 ust. 3j do 3m).

– Umożliwiono podatnikowi uznanie za koszty uzyskania przychodów kosztów utworzenia zakładowego żłobka lub przedszkola oraz kosztów ich prowadzenia. Podatnik może również  dofinansować pracownikowi kosztów objęcia dziecka opieką w przedszkolu, żłobku lub przez opiekuna dziennego (art. 15 ust. 1za do 1zc) i zaliczyć te koszty jako koszty uzyskania przychodu.

– Został określony moment, w którym należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z  otrzymaniem faktury korygującej lub innego dokumentu potwierdzający przyczyny korekty. Korekta powinna zostać dokonana w okresie, w którym otrzymano dokument korygujący koszty (art. 15 ust. 4i do 4l). Powyższe nie dotyczy korekt wynikających z błędu rachunkowego lub innej oczywistej pomyłki.

– Wprowadzono indywidualną stawkę amortyzacyjną dla odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych oraz platform wiertniczych i produkcyjnych – minimum 60 miesięcy (art. 16 ust. 6)

– Wprowadzono obowiązek składania do urzędu skarbowego sprawozdań o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności jednostek zależnych i zagranicznych zakładów należących do grupy kapitałowej, o ile skonsolidowane przychody przekroczyły w roku poprzednim równowartość 750 mln euro (art. 27 ust 6-9)

– Z dniem 1 stycznia 2016 r. dodany został art. 27 ust. 5 u.p.d.o.p. Przepis ten nakłada na niektórych podatników obowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowych (tj. tych, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10.000.000 euro) obowiązek dołączania do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

– Uchylony został przepis art. 15b o korekcie kosztów uzyskania przychodów ze względu na brak zapłaty faktury. Nie trzeba już wyłączać z KUP faktur przeterminowanych o więcej niż 30 dni. Faktury wyłączone w roku 2015 będą doliczane do KUP w miesiącu, w którym zostaną zapłacone. Zwracamy jednak uwagę, że nadal jest obowiązek korekty VAT-u naliczonego od faktur przeterminowanych o więcej niż 150 dni, zatem nie da się uniknąć analizy nierozliczonych rozrachunków.

Anna Drzyzga