Terminy wystawiania faktur

Faktury VAT wystawiają podatnicy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, obejmującą działalność produkcyjną, handlową i usługową. Fakturę wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Zgodnie z zasadą ogólną faktura powinna być wystawiona nie później niż 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

W przypadku gdy otrzymano całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, fakturę wystawia się 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty.

Zgodnie z art. 106i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług fakturę wystawia się nie później:

  1. 30-go dnia od dnia wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej
  2. 60-go dnia od dnia wydania towarów polegających na dostawie książek drukowanych z wyłączeniem map, ulotek, gazet, czasopism i magazynów drukowanych
  3. 90-go dnia od dnia wykonania czynności polegających na drukowaniu książek z wyłączeniem map, ulotek, gazet, czasopism i magazynów drukowanych
  4. z upływem terminu płatności, w przypadku wystawienia faktury z tytułu:
  5. a) dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
  6. b) świadczenia usług telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony osób, ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej oraz dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej.

W przypadku dostawy książek drukowanych, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120-go dnia od pierwszego dnia wydania towarów.

W przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania fakturę wystawia się nie później niż:

  1. 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania
  2. 60 dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie jest określony termin zwrotu opakowania.

Zgodnie z artykułem 106i ust. 6 fakturę wystawia się:

  1. nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę, a w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zapłatę – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
  2. nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dokonano dostarczenia towaru, wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Przy wystawianiu faktur należy pamiętać, że faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, bądź otrzymaniem całości lub zapłaty.

Powyższy przepis nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, które mają określone następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, a także gdy faktura dotyczy sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony osób, ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej oraz dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Mariola Gajewska