Jakie zmiany podatkowe weszły w życie z początkiem roku?

Z  dniem  01.01.2016r  weszły  w  życie  kolejne  zmiany  w  prawie podatkowym. Poniżej podsumowanie zmian w Ordynacji Podatkowej i Ustawie o podatku od towarów i usług.

Zmiany w Ordynacji Podatkowej

 

Od 1 stycznia 2016 został wprowadzony przepis mówiący o tym, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzygane będą się na korzyść podatnika.

Kolejna zmiana dotyczy interpretacji indywidualnych. Po pierwsze zostanie powołany dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej jako organ właściwy w sprawach dotyczących wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych. Ale co ważne, przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie będą mogły być przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Po drugie Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej będzie upoważniony do zmian, stwierdzenia wygaśnięcia lub uchylenia interpretacji indywidualnych. Stracą moc dotychczasowe interpretacje indywidualne, jeżeli będą one niezgodne z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym. Minister Finansów pozostanie organem właściwym w sprawie wydawania interpretacji ogólnych. Po trzecie będzie możliwość składania grupowych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.

 

Nowelizacja przyniesie również zmiany w zakresie pełnomocnictw. Będą obowiązywać trzy rodzaje pełnomocnictwa: pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne i pełnomocnictwo do doręczeń. Pełnomocnictwo ogólne będzie upoważniać do działania we wszystkich sprawach podatkowych. Zarówno jego ustanowienie, zmiana, jak i odwołanie trzeba będzie złożyć w formie elektronicznej. Informacje o tego typu pełnomocnictwach umieszczane będą w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych. Ten rodzaj pełnomocnictwa obowiązywać będzie od 01.07.2016r. Pełnomocnictwo szczególne będzie upoważniać do działania we wskazanej sprawie podatkowej. Podatnik będzie również zobowiązany do ustanowienia pełnomocnika do doręczeń, jeżeli nie ustanowił pełnomocnika ogólnego lub szczególnego, a zmienia miejsce zamieszkania na adres poza Unią Europejską. Ustanowienie tego pełnomocnika nie będzie konieczne, jeżeli doręczanie pism następować będzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Z początkiem roku została wprowadzona możliwość opłacania podatków kartą płatniczą. Będzie to możliwe w sytuacji, gdy organ podatkowy posiadał będzie urządzenie do autoryzacji, przy czym koszty opłat i prowizji ponosił będzie podatnik.

 

Kolejna zmiana dotyczyć będzie zróżnicowania odsetek za zwłokę. Obniżona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki, będzie stosowana w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji, a także zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Podwyższona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki dotyczyć będzie zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym, w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku, jeżeli  przekracza ona 25% kwoty należnej  i jest wyższa niż pięciokrotna wartość minimalnego wynagrodzenia, a także gdy korekta deklaracji została złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

 

Do tej pory składając korektę deklaracji wymagane było podanie jej przyczyny. Przepis mówi, że w 2016 roku skorygowanie deklaracji następować będzie przez złożenie korygującej deklaracji. Z przepisu tego znika bowiem obowiązek podania przyczyny korekty, co jednak nie wyklucza możliwości jej podania.

 

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

 

Do końca grudnia 2015 roku właściwość organów podatkowych w zakresie VAT określa ustawa o podatku od towarów i usług. Generalnie organem właściwym jest organ ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z dniem 1 stycznia 2016 właściwość organów podatkowych wynika bezpośrednio z Ordynacji Podatkowej tj, ze względu na siedzibę podatnika, jeżeli podatnik jest osoba prawną lub jednostką niemającą osobowości prawnej oraz ze względu na miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną.

 

Kolejna zmiana dotyczy odliczania podatku naliczonego. W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, podatnik będzie musiał odliczać podatek naliczony przy uwzględnieniu współczynnika proporcji. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Przy wyborze sposobu określenia proporcji podatnik można wykorzystać takie dane jak:

  •         średnioroczna liczba osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą;
  •         średnioroczna liczbą godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą;
  •         roczny obrót z działalności gospodarczej;
  •         średnioroczna powierzchnia wykorzystywana do działalności gospodarczej.

 

Katarzyna Zbiegień