Podatek liniowy

Co to jest podatek liniowy? Na czym polega? Jacy przedsiębiorcy mogą skorzystać z tej formy opodatkowania? Jakie plusy i minusy ma opodatkowanie liniowe? Zapraszamy do lektury artykułu.

W momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej każdy przedsiębiorca jest zobligowany do wyboru sposobu opodatkowania swojego dochodu. Dostępne są różne formy opodatkowania, m.in. skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od podatków ewidencjonowanych i karta podatkowa.
Przedsiębiorca zgłasza formę opodatkowania do dedykowanego urzędu skarbowego. Taką deklarację należy złożyć najpóźniej w dniu osiągnięcia pierwszego przychodu. Jednak zaleca się zgłosić wybór formy opodatkowania do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności. Warto o to zadbać, ponieważ jeżeli przedsiębiorca nie złoży takiej deklaracji na czas, będzie musiał odprowadzać podatek na zasadach domyślnych według skali podatkowej. Zmian w formie opodatkowania podatnik będzie mógł dokonać dopiero do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego.

Czym jest podatek liniowy?

Podatek liniowy, jak już wyżej wspomniano, jest jedną z form opodatkowania dochodu. Polega to na odprowadzaniu stałej wysokości podatku (19%) niezależnie od tego, jakiej wysokości dochody osiągamy. Podatek zawsze będzie wynosił 19% całości dochodu, zarówno gdy będziemy mieli wysoki, jak i niski dochód. Ma to oczywiście swoje plusy, jak i minusy.

Kto może rozliczać się w formie podatku liniowego?

Na zasadzie podatku liniowego rozliczać mogą się zarówno przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i wspólnicy spółek (niebędący osobami prawnymi).

Jak obliczyć dochód, by móc rozliczyć się podatkiem liniowym?

Obliczenie dochodu w przypadku podatku liniowego, podobnie jak przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, przebiega dokładnie tak samo. Ponadto przyjmując prostą regułę uznaje się, że dochód to kwota, jaka pozostanie po odjęciu od przychodu kosztów uzyskania owego przychodu (dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu). Bardzo istotne jest, aby przedsiębiorca rozliczający się podatkiem liniowym dokładnie ewidencjonował wszystkie swoje przychody z działalności, podobnie jak i koszty jej prowadzenia. Odbywa się to w oparciu o tzw. Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR).

Czy w przypadku rozliczenia w oparciu o podatek liniowy podatnik musi wnosić zaliczki na podatek dochodowy?

Przedsiębiorca, który zdecydował się na odprowadzanie podatku w formie podatku liniowego, jest zobligowany do wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Dlatego ma możliwość wybrania dwóch form zaliczek. Pierwsza forma to zaliczki comiesięczne lub kwartalne – wylicza się je na podstawie 19% od osiągniętego dochodu. Druga forma, uproszczona, to zaliczki opłacane w stałej kwocie niezależnie od osiąganych bieżących dochodów. Należy jednak dodać, że zaliczki uproszczone mogą być wpłacane jedynie przez podmioty, które działają od co najmniej dwóch lat i w ciągu tego czasu osiągnęły dochód. Innymi słowy uproszczone wartości zaliczek podatkowych są obliczane na podstawie danych historycznych (konkretnej historii firmy).

Wady i zalety podatku liniowego

Jak każda forma opodatkowania, także i podatek liniowy ma zarówno wady, jak i zalety. Poniżej prezentujemy plusy i minusy podatku liniowego.

WADY

• Brak możliwości rozliczania się z współmałżonkiem;
• Niemożność łączenia dochodów z różnych źródeł (co w niektórych sytuacjach jest wadą);
• Od podatku można odliczyć w danym roku podatkowym jedynie składki zdrowotne;
• Podatnik nie może korzystać z ulgi: za internet, dzieci, tzw. ulgi rehabilitacyjnej;
• Brak możliwości odliczania kwoty zmniejszającej podatek.

ZALETY

• Możliwość odliczania od przychodu kosztów uzyskania;
• Stała i niezmienna stawka podatkowa (19%), niezależna od dochodu;
• Rozdzielność podatkowa z innymi źródłami (czyli jeżeli przedsiębiorca uzyskuje dochód opodatkowany osobno z innego źródła, dochody z niego uzyskane nie będą miały wpływu na dochód opodatkowany podatkiem liniowym);
• Sposób obliczania podatku jest prosty i nie ma ryzyka pomyłki.

Dla kogo najlepszy podatek liniowy?

Podsumowując podatek liniowy może wybrać dowolny przedsiębiorca. Jest to dobra opcja przede wszystkim dla podatników, których dochód przekracza 85 528 zł, ponieważ przy innej formie opodatkowania (według skali podatkowej), przekroczenie tej granicy sprawi, że podatnik przejdzie na 32% stawkę podatku.

Jak czytamy w artykule 9a ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jeżeli podatnik, który wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników: wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania podatkiem liniowym i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Chcesz wiedzieć więcej o podatku liniowym?
Biuro Rachunkowe GRIMP profesjonalnie doradzi i rozwieje wszelkie wątpliwości.
Dlatego skontaktuj się z nami!