Ostatni etap wdrożenia PPK

Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczął się IV i ostatni etap wdrożenia PPK. Z tym dniem reżimem ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) (dalej: ustawa o PPK) zostały objęte podmioty zatrudniające, które nie utworzyły PPK we wcześniejszych etapach wdrażania programu (przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2019 r. zatrudniali mniej niż 20 osób albo rozpoczęli działalność po tej dacie).Podmioty te zobowiązane są do utworzenia PPK i umożliwienia zatrudnionym oszczędzania w tym programie.

Ostatni etap wdrożenia PPK – terminy

Terminy w związku z PPK dla przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 20 pracowników:

  • od 1 stycznia 2021 r. objęcie ustawą o PPK,
  • do 23 kwietnia 2021 r. podpisanie umowy o zarządzanie PPK z instytucjami finansowymi,
  • do 10 maja 2021 r. – podpisanie umów o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową (w imieniu przystępujących do PPK pracowników),
  • do 15. dnia miesiąca – przekazywanie wpłat do Instytucji Finansowych, tj. do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone i pobrane.

Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK dotyczy również tych podmiotów zatrudniających, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły przed upływem ostatecznego terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK rezygnację z dokonywania wpłat do PPK. Decyzje osób zatrudnionych w zakresie dokonywania wpłat do PPK nie mają znaczenia dla obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. To oznacza, że zasadniczo, nawet jeśli zatrudnieni nie są zainteresowani oszczędzaniem w PPK, podmiot zatrudniający powinien zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Zawarcie tej umowy nie jest związane z żadnymi kosztami, a pozwala na rozpoczęcie w każdej chwili oszczędzania w programie pracownikom, którzy zmienią zdanie, czy nowozatrudnionym.

Mikroprzedsiębiorcy a PPK

Wyjątkiem są zasady dotyczące podmiotów zatrudniających będących mikroprzedsiębiorcami. W przypadku mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców przepisy przewidują warunkowe wyłączenie z tworzenia PPK. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPK przepisów tej ustawy nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W przypadku, kiedy podmiotowi zatrudniającemu posiadającemu status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu Prawa przedsiębiorców wszystkie osoby złożą rezygnację z dokonywania wpłat do PPK, podmiot ten nie zawiera umowy o zarządzanie PPK. Należy jednak pamiętać, że jeżeli osoba zatrudniona, która uprzednio złożyła deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, złoży wniosek o dokonywanie wpłat, ten podmiot zatrudniający-mikroprzedsiębiorca będzie zobowiązany do utworzenia PPK. Tak będzie również w przypadku, gdy ten podmiot zatrudni nowego pracownika, który będzie chciał oszczędzać w PPK.

Wdrożenie PPK z GRIMP

Biuro Rachunkowe GRIMP przygotowało dla Państwa rozwiązania zapewniające wsparcie zarówno w zakresie wdrożenia PPK w Państwa firmie i przygotowania niezbędnej dokumentacji, jak i w zakresie dalszej obsługi PPK. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego na adres ppk@grimp.pl.