Umorzenie subwencji z PFR

Wiele polskich firm skorzystało ze wsparcia w postaci subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju proponowanego w ramach rządowego programu Tarczy Antykryzysowej mającej ochronić przedsiębiorców przed negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na ich biznes. Warunki przewidujące możliwość umorzenia nawet 75% otrzymanej subwencji zachęciły przedsiębiorców do skorzystania z tej formy wsparcia. Jak przebiega umorzenie subwencji z PFR? Warto zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi warunków, jakie należy spełnić, by podlegać umorzeniu części subwencji.

Umorzenie subwencji z PFR – warunki dla mikroprzedsiębiorców

W przypadku mikroprzedsiębiorców warunki umorzenia są dwa:

  • kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy (25 proc. umorzenia),
  • utrzymanie średniego stanu zatrudnienia (do 50 proc. umorzenia).

Ten ostatni warunek ma być badany na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pełnego miesiąca po dniu udzielenia subwencji. Do obliczania wartości subwencji podlegającej zwrotowi z tytułu redukcji zatrudnienia służy specjalny wzór.
W rezultacie mikroprzedsiębiorca, który utrzyma poziom zatrudnienia w 100 proc., będzie mógł zachować aż 75 proc. subwencji.

Warunki umorzenia dla małych i średnich firm

W przypadku małych i średnich firm pojawia się dodatkowo trzeci warunek, polegający na konieczności odnotowania straty na sprzedaży. W efekcie 75% umorzenie zależy od trzech parametrów:

  • kontynuowania prowadzenia działalności gospodarczej (25 proc. umorzenia),
  • utrzymania stanu zatrudnienia (25 proc.),
  • poniesienia straty na sprzedaży (kolejne 25 proc.).

W programie Tarczy Finansowej PFR przyjęto, że 25 proc. umorzenia będzie zależało od wykazania przez MSP straty gotówkowej na sprzedaży. Ma być ona liczona w okresie 12 miesięcy, licząc od:

  • pierwszego miesiąca, w którym MSP odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub
  • miesiąca, w którym PFR podjął decyzję o przyznaniu subwencji.

Jeśli tak wyliczona strata wyniesie więcej niż 25 proc. kwoty udzielonej subwencji, to firma nie będzie musiała zwracać tych 25 proc. wsparcia.W przypadku mniejszej straty umorzenie będzie odpowiednio niższe. Innymi słowy: umorzenie subwencji ze względu na stratę będzie odpowiadało wysokości tej straty, ale nie będzie mogło przekroczyć 25 proc. kwoty udzielonego wsparcia.

Jak udokumentować stratę na sprzedaży w MSP?

W firmach prowadzących pełną rachunkowość strata na sprzedaży powinna być odzwierciedlona w rachunku wyników jako strata na sprzedaży netto, z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów.
W firmach rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów będzie to kwota straty wykazanej w tej księdze.
W firmach rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych strata zostanie obliczona jako skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży.