Biuro rachunkowe Grimp Zielona Góra

Potrzebujesz pomocy, wsparcia, porady?
Zgłoś się do nas!

Tarcza antykryzysowa 4.0

tarcza antykryzysowa 4.0

Pisaliśmy niedawno o tarczy finansowej dla dużych firm. W ostatnich dniach zatwierdzono kolejną odsłonę Tarczy Antykryzysowej, której głównym celem jest obrona polskich przedsiębiorstw, miejsc pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19. Jakie rozwiązania oferuje tarcza antykryzysowa 4.0? Zapraszamy do artykułu.

Tarcza antykryzysowa 4.0 – kluczowe rozwiązania ustawy

Przepisy antyprzejęciowe

Ustawa ma zapobiegać wrogim przejęciom polskich firm, które z powodu COVID-19 popadły w okresowe trudności i mogą przez to stać się „łatwym łupem” dla inwestorów spoza Europy i OECD.
Nowe reguły kontroli przejęć spółek wzorowane są na podobnych rozwiązaniach wdrożonych w innych europejskich krajach i mają obowiązywać przez 2 lata. Transakcje nabycia znaczącej liczby udziałów (tj. co najmniej 20%) w takich spółkach będą podlegały kontroli Prezesa UOKiK. Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.

Regulacja obejmuje podmioty kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego m.in.:

Wsparcie budżetów samorządów

Samorządy, które w związku z pandemią odnotowują spadek wpływów m.in. z tytułu podatków otrzymają w myśl ustawy rządowe wsparcie. Tarcza 4.0 dostarcza szeregu rozwiązań, które pomogą przetrwać samorządom ten trudny okres.

Tarcza antykryzysowa 4.0 – ułatwienia dotyczące przetargów

Specustawa wprowadza punktowe zmiany w obszarze zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Najważniejsze z nich to:

Dopłaty do odsetek od kredytów dla firm

Z punktu widzenia przedsiębiorcy to najważniejszy punkt Tarczy 4.0. Ustawa umożliwi przedsiębiorcom, dotkniętym skutkami COVID-19, zaciągnięcie kredytów o obniżonym – dzięki dopłatom z budżetu państwa – oprocentowaniu. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie biznesu na kredyty obrotowe, wynikające z zagrożenia płynności firm. Kwota przeznaczona na dopłaty to 565 milionów złotych, co – zgodnie z szacunkami – powinno pozwolić na wygenerowanie kredytów o wartości ok. 32 miliardów złotych.

Szczegóły rozwiązania:

Tarcza antykryzysowa 4.0 a wakacje kredytowe

Ustawa daje prawo do zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu konsumenckiego, hipotecznego i kredytów w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, bez naliczania odsetek i innych opłat. Nowe przepisy dotyczyć będą tych, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca b.r. Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy będzie wynosił 3 miesiące. Okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres zawieszenia. W przypadku, w którym kredytobiorca ma kilka kredytów tego samego rodzaju (np. dwa kredyty waloryzowane do CHF) u danego kredytodawcy, będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych tylko wobec jednego z nich.

Wsparcie utrzymania miejsc pracy

Tarcza antykryzysowa 4.0 dostarcza również instrumentów ochrony miejsc pracy, m.in.:

Tarcza antykryzysowa 4.0 dostarcza również ułatwień podatkowych (m.in. w zakresie darowizn), usprawnień technologicznych (np. elektronizacja wniosków o przyznanie poszczególnych form wsparcia z tarczy) oraz uproszczeń (np. w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego).