Tarcza finansowa dla dużych firm

Z końcem kwietnia Polski Fundusz Rozwoju zaczął wdrażanie tarczy finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia finansowego dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku COVID-19. Subwencję w ramach programu otrzymało blisko 250 tysięcy firm, a jej łączna wartość to kwota około 47 mld zł. Kolejną propozcyją pomocy jest tarcza finansowa dla dużych firm.

Od kiedy tarcza finansowa dla dużych firm

9 czerwca, po około 6 tygodniach od startu programu, rozpoczyna się wdrażanie tarczy finansowej dla dużych firm. Głównym celem programu jest przeciwdziałanie zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego COVID-19, zapewnienie dużym przedsiębiorstwom dostępu do płynności finansowej i ich stabilizacja finansowa celem ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli.

Proces składania wniosków jest już uruchomiony. Dzięki programowi skorzystać będzie można z pożyczek płynnościowych, w ramach których jest dostępne 10 mld zł, pożyczek preferencyjnych – 7,5 mld i finansowania o charakterze kapitałowym – na łączną kwotę 7,5 mld zł.

Dla kogo tarcza finansowa?

Według informacji podanych w komunikacie PFR z pomocy finansowej dla dużych firm wyłączone będę przedsiębiorstwa z sektora usług finansowych, np. banki, instytucje pożyczkowe, fundusze. Drugą grupą firm będą te działające na rynku nieruchomości komercyjnych, deweloperzy.

W programie wziąć udział będą mogły firmy posiadające status dużego przedsiębiorcy, którzy na dzień 31.12.2019 r. prowadzili działalność i nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, na dzień składania wniosku nie byli w likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji oraz posiadają rezydencję podatkową na terenie EOG i zarejestrowani są na terytorium RP.

Dodatkowo muszę spełniać jeden z poniższych warunków:

– odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w ujęciu wartościowym o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu kalendarzowym po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub analogicznego miesiąca kalendarzowego ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
– utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
– nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
– z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
– są uczestnikami Programów Sektorowych

Dodatkowo, do otrzymania każdej z oferowanych form pomocy, trzeba będzie spełnić szereg wymogów. Przedsiębiorca będzie miał możliwość skorzystania z więcej niż jednego instrumentu Finansowania Programowego.

Dostępne formy pomocy w ramach tarczy

Pożyczki płynnościowe – pożyczki będą dostępne dla firmy jednorazowo lub w transzach. Kwota zaakceptowana przez PFR w oparciu o zapotrzebowanie na kapitał obrotowy firmy będzie mogła wynosić maksymalnie 1 mld zł. Okres maksymalnego finansowania płynnościowego przewidziano do 4 lat od daty podpisania umowy pożyczki. Oprocentowanie pożyczek jest preferencyjne, ale marże rosną w czasie, aby zachęcać firmy do spłaty pomocy publicznej w perspektywie 2-3 lat.

Środki z pożyczki będą mogły zostać wykorzystane na finansowanie: wynagrodzeń, zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi, zobowiązań publiczno-prawnych, innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w umowie z Polskim Funduszem Rozwoju.

Zabronione jest za to przeznaczenie środków z pożyczki na dokonywanie płatności do właścicieli lub podmiotów powiązanych, o ile rozliczenia nie są dokonywane w toku normalnej działalności i jest to dozwolone umową zawartą z PFR, na nabycie udziałów lub akcji w celu ich umorzenia, fuzje i przejęcia, obsługę odsetek, kuponów, płatności prowizji i opłat, spłatę, refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego firmy.

Pożyczki preferencyjne – Finansowanie preferencyjne będzie udzielane w kwocie odpowiadającej szacowanej szkodzie COVID-19 i maksymalnie do 750 mln zł. Pożyczka będzie umarzalna do wysokości nie wyższej niż niższa z dwóch kwot: 75 proc. kwoty pożyczki oraz 75 proc. faktycznej szkody COVID. Oznacza to, że nawet trzy czwarte szkody poniesionej przez dużą firmę na skutek pandemii koronawirusa może zostać pokryte przez państwo w ramach pomocy publicznej. Wysokość umorzenia zostanie określona nie później niż do 30 września 2021 r. Oprocentowanie pożyczki preferencyjnej ustalono na tym samym poziomie, co w przypadku pożyczek płynnościowych.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na podobne cele, jak w przypadku instrumentu płynnościowego.

Finansowanie kapitałowe – Instrument kapitałowy zakłada objęcie lub nabycie bezpośrednio lub pośrednio akcji lub udziałów firmy przez PFR, zarówno w spółkach publicznych, jak i niepublicznych. Instrument zamienny to pożyczka zamienna lub obligacje zamienne w kwocie do 1 mld zł, w zależności od potrzeb i skali działania przedsiębiorstwa.

Beneficjentami pomocowego finansowania kapitałowego w reżimie pomocy publicznej mogą być przedsiębiorcy, którzy spełniają dodatkowe warunki, w tym łącznie: bez wsparcia udzielanego w ramach programu zaprzestaliby prowadzenia działalności gospodarczej lub mieliby poważne trudności z dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej, przy czym takie trudności mogą być wyrażone w szczególności pogorszeniem wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych dla przedsiębiorcy lub podobnego wskaźnika; oraz wykorzystali możliwości pozyskania finansowania na rynku, a środki pomocy publicznej dostępne w Polsce pozwalające pokryć potrzeby płynnościowe, są niewystarczające w zapewnieniu dalszego istnienia danego przedsiębiorcy.

Co ważne, wsparcie kapitałowe przekraczające 250 tys. euro będzie wymagać obowiązku indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

Środki z tego instrumentu mogą być użyte przez firmę na finansowanie działalności operacyjnej: kapitał obrotowy, koszty operacyjne, wynagrodzenia, zobowiązania publiczno-prawne. Zabronione będzie przy tym: dokonywanie jakichkolwiek płatności – w tym ich zwrot lub spłatę – do właścicieli lub podmiotów powiązanych, nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia, fuzje i przejęcia, refinansowanie lub przedterminowa spłatę bieżącego zadłużenia finansowego przedsiębiorcy. Ograniczenia te będą obowiązywać do momentu całkowitego wyjścia PFR.

Tarcza finansowa dla dużych firm – jak aplikować

Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza aplikacyjnego na stronie www.pfrsa.pl. Do aplikowania potrzebne są: podpis kwalifikowany, informacje o spółce, wpływie COVID-19 na wyniki, podstawowe dane finansowe oraz prognoza finansowa na 5 lat uwzględniająca wpływ pandemii koronawirusa na działalność przedsiębiorstwa. Udzielanie finansowania może być dokonywane przez PFR w terminie do 31 grudnia 2020 r. Wypłaty środków w ramach pomocy publicznej przewidziane są maksymalnie do 31 grudnia 2021 r. W zależności od skomplikowania danej transakcji proces od analizy wniosku do udzielenia finansowania powinien trwać od 3 do 6 tygodni.

Więcej na temat programu dowiedzieć się można na webinariach dostępnych na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.