Ulga podatkowa IP Box

W 2020 r., podobnie jak to było w 2019 r., przedsiębiorcy będą mieć możliwość skorzystania z ulgi w podatkach dochodowych PIT i CIT. Ulga podatkowa IP Box da możliwość rozliczenia dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej według stawki na poziomie 5 proc. Jest ona dopełnieniem obowiązującej od 2016 r. ulgi B+R, która gwarantuje przedsiębiorcom dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Ulga podatkowa IP Box – na czym polega?

Ulga IP Box polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej. Co to za prawa? Mowa o patentach, wzorach przemysłowych i użytkowych czy autorskich prawach do oprogramowania. Co to oznacza w praktyce? Przedsiębiorcy zarabiający na sprzedaży lub udostępnianiu wynalazków czy programów komputerowych, po spełnieniu określonych wymagań, zapłacą tylko 5% podatku dochodowego.
Ulga ta ma zachęcić polskich przedsiębiorców do angażowania się w działalność badawczo-rozwojową. Nie jest to jedyna ulga, która ma za zadanie wspierać innowacyjność firm. Starszą i popularniejszą preferencją jest ulga badawczo-rozwojowa. Ta polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na tę działalność (tzw. „koszty kwalifikowane”). Chodzi o wynagrodzenia dla pracowników, nabycie sprzętu, ale także kosztu ekspertyz i badań związanych z działalnością.

Kto skorzysta z ulgi?

Z ulgi IP Box skorzystać mogą firmy, które zajmują się działalnością badawczo-rozwojową, chcące skomercjalizować swój wynalazek. Zarówno te rozliczające PIT (jednoosobowe działalności gospodarcze, wspólnicy spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych), jak i CIT (m.in. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej czy spółki komandytowo-akcyjne).

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z ulgi jest wytworzenie w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej kwalifikowanego IP (kwalifikowane prawo własności intelektualnej). Lista kwalifikowanych praw własności intelektualnej, dla których można zastosować preferencyjną stawkę podatku dochodowego, została wskazana w art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT i art. 24d ust. 2 ustawy o CIT i stanowi ona zamknięty katalog. Zgodnie z ustawą do kwalifikowanych IP zaliczamy: patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, autorskie prawo do programu komputerowego.

Otrzymanie ochrony patentowej, jest jednym z wymogów, koniecznych do uznania, że wytworzone IP ma charakter kwalifikowany. W przypadku wydania pozytywnej decyzji przez organ patentowy i uznanie IP za kwalifikowane, zastosowanie preferencji podatkowej dla dochodów z niego osiągniętych jest możliwe nie wcześniej niż w dacie wydania decyzji. W momencie wygaśnięcia patentu, nie ma możliwości stosowania preferencji, wówczas od dnia następnego (w którym patent już nie obowiązuje), preferencji stosować nie wolno.

Wśród głównych wymagań stawianych osobom chcącym skorzystać z ulgi IP Box jest wymóg dokumentacyjny. Podatnicy korzystający z ulgi zobowiązani są do prowadzenia odrębnej ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych – zarówno tych związanych z ulgą IP Box, jak i pozostałych związanych z prowadzoną działalnością. Ewidencja powinna przedstawiać łączną sumę uzyskanych w danym okresie przychodów, kosztów, dochodów, strat z wyszczególnieniem dochodów, dla których można zastosować 5-procentową stawkę podatku dochodowego oraz pozostałych.

Podatnik, który w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej wytworzy kwalifikowane IP i udzieli wyłącznego prawa do tego IP innemu podmiotowi, dla dochodów uzyskanych z tego tytułu, po spełnieniu określonych warunków, będzie mógł zastosować preferencyjną stawkę podatku w wysokości 5%. Preferencyjną stawkę podatku będzie mógł także zastosować podatnik nabywający kwalifikowane IP w celu jego dalszej komercjalizacji i rozwinięcia w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Jak połączyć ulgę IP Box z ulgą B+R?

Niejasne przepisy to jeden z powodów, dla których ulga B+R, mimo, że funkcjonuje od 4 lat, nie cieszy się popularnością. W 2018 roku zaledwie ułamek procenta wszystkich podatników CIT odliczyło koszty w ramach tej preferencji. Jak wyjaśnił resort finansów, koszty w ramach ulgi B+R można odliczyć przy jednoczesnym wykorzystaniu ulgi IP BOX, jednak nie w ramach jednego dochodu. Ulgę B+R można uwzględnić przy obliczaniu dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, natomiast IP Box – przy dochodach z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ulga podatkowa IP Box najlepiej z interpretacją indywidualną

Chcąc skorzystać z ulgi IP Box, należy zachować dużą ostrożność, ze względu na złożoność warunków uprawniających do jej zastosowania. Jeśli występują wątpliwości w ocenie czy podatnik kwalifikuje się do zastosowania ulgi IP Box, warto wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, która ma charakter wiążący w danej sytuacji.