Nowa struktura JPK_VAT 2020

Od 1 października 2020 r. wszyscy przedsiębiorcy będą mieć obowiązek wdrożenia nowej struktury JPK_VAT szczegółowo opisanej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Wprowadzona nowa struktura JPK_VAT 2020 ma celu uproszczenie raportowania prowadzonych ewidencji dotyczących podatku VAT, ponieważ od 1 października przedsiębiorcy będą przesyłać jeden plik JPK_VAT – dotychczasowe deklaracje VAT-7 oraz VAT-7k zostaną zastąpione jednym dokumentem elektronicznym JPK_VAT, który zawierać będzie część ewidencyjną oraz deklaracyjną.

O Jednolitym Pliku Kontrolnym możecie poczytać także tutaj.

Nowa struktura JPK_VAT 2020 – kto ma obowiązek wdrożenia?

Mikroprzedsiębiorcy, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa – zarejestrowani czynni podatnicy VAT.

Jak wyglądać będzie nowa struktura JPK_VAT 2020?

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązywać będą dwa rodzaje rozliczenia:

 • miesięczne – JPK_V7M,
 • kwartalne – JPK_V7K.

Nowa struktura JPK_VAT 2020 podzielona będzie na dwie części:

 • Cześć deklaracyjną, w której zawierane będą informacje dotychczas ujmowane w deklaracji VAT-7 oraz VAT-7k, czyli m.in. dane podatnika oraz okresy, za jaki składany jest plik JPK.
  Część deklaracyjna zawierać będzie również informacje potrzebne do wyliczenia podatku należnego i naliczonego oraz do wysokości podatku VAT, która podlega wpłacie do urzędu skarbowego bądź do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. W części tej wskażemy również kwotę podatku VAT podlegającą zwrotowi wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu.
 • Część ewidencyjną, w której zawierane będą szczegółowe informacje dotyczące wysokości podstawy opodatkowania, wartości sprzedaży bez podatku oraz wysokość podatku należnego, w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, która wynika z prowadzonej ewidencji sprzedaży. W części tej należy również wykazać nowo wprowadzone grupy towarów i usług GTU zgodnie z wprowadzonymi oznaczeniami oraz wprowadzone dodatkowe oznaczenia niektórych rodzajów dokumentów (rodzaj transakcji), a także dowód sprzedaży i zakupu.

Jak złożyć JPK_VAT 2020?

Nowy plik JPK_VAT należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne lub kwartalne do 25 dnia miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy.Jeżeli 25 dzień miesiąca wypadanie w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin na wysłanie pliku wydłuży się do pierwszego dnia roboczego przypadającego po tych dniach.
Nowa struktura JPK_VAT 2020 może zostać podpisana profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi, a poprawne złożenie nowego pliku JPK_VAT zostanie potwierdzone Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru – UPO.

Jakie zmiany wprowadzi nowa struktura JPK_VAT 2020?

– zawierać będzie: informację o zakupach i sprzedaży, która wynika z prowadzonej ewidencji VAT za wybrany okres;pozycje z dotychczasowej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz dodatkowe dane potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

– zastąpi oraz połączy w jeden zbiorczy plik m.in.:

 • VAT-ZD – zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego;
 • plik JPK_VAT będący potwierdzeniem danych z ewidencji VAT podatnika;
 • VAT-7 lub VAT-7K;
 • VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT
 • oraz inne formularze dołączane do deklaracji VAT-7/VAT-7K, które obecnie dołączane są jako osobne dokumenty.

– wprowadzi oznaczenia grup towarów i usług na wystawionych fakturach sprzedaży, np.

 • przy sprzedaży towarów:

GTU_01 – napojów alkoholowych;
GTU_02 – benzyn lotniczych, benzyn silnikowych, gazu płynnego, olejów napędowych;
GTU_03 – oleju opałowego;
GTU_04 – wyrobów tytoniowych;
GTU_05 – odpadów;
GTU_06 – urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich;
GTU_07 – pojazdów oraz części samochodowych;
GTU_08 – metali szlachetnych oraz nieszlachetnych;
GTU_09 – leków oraz wyrobów medycznych;
GTU_10 – budynków, budowli i gruntów.

 • przy świadczeniu usług:

GTU_11 – w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;
GTU_12 – o charakterze niematerialnym (np. doradcze, księgowe);
GTU_13 – transportowych i gospodarki magazynowej.

Sprzedawca będzie mógł na dwa sposoby wykazać nowe oznaczenia towarów i usług, tzw. GTU. Pierwszym z nich jest ujęcie oznaczenia GTU w momencie wystawienia faktury sprzedaży, jednak zgodnie z art. 106e ustawy o VAT takie oznaczenie nie jest elementem obowiązkowym, które musi znaleźć się na fakturze sprzedaży. Na fakturze sprzedaży może być kilka kodów GTU.

Natomiast drugim sposobem jest wykazanie GTU w momencie generowania nowego pliku JPK_VAT, ze względu na to, że sprzedawca nie ma obowiązku przekazania grupy towarowej nabywcy.

Dodatkowo na fakturze sprzedaży należy wpisać określone symbole procedury:

– SW – dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
– EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
– TP – powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy (w przypadku, gdy wystawiający fakturę jest spokrewniony z odbiorcą, gdy wystawca jest wspólnikiem lub członkiem zarządu spółki, która jest odbiorcą)
– TT-WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
– MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
– MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
– I_42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
– I_63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
– B_SPV – Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.
– B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.
– B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.
– MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.