Karta podatkowa

Karta podatkowa jest jedną z form opodatkowania dostępnych dla przedsiębiorców. Warto dodać, że w polskim systemie podatkowym jest prawdopodobnie najprostszą formą opodatkowania. Przedsiębiorca, który zadeklaruje korzystanie właśnie z tej formy rozliczania podatku, nie musi prowadzić pełnej księgowości.

Rozwiązanie takie jak karta podatkowa jest opłacalne przede wszystkim dla tych podmiotów, które zatrudniają niewielu pracowników. Wysokość podatku ustala naczelnik urzędu skarbowego dedykowanego dla firmy (w zależności od jej siedziby). Podatek rozliczany jest co miesiąc.

Karta podatkowa – kto może korzystać?

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje kilka okoliczności, w których przedsiębiorca może rozliczać podatek dochodowy na karcie podatkowej. Prawo do skorzystania z takiej formy rozliczenia mają podatnicy prowadzący działalność:

 • Usługową;
 • Wytwórczo-usługową;
 • Usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, tytoniem i papierosami, kwiatami; (z tej formy mogą skorzystać również sprzedawcy alkoholu o zawartości alkoholu poniżej 1,5%);
 • Usługową w zakresie handlu detalicznego produktami innymi niż żywność, z wyłączeniem: paliw, środków transportu samochodowego, części i akcesoriów samochodowych, produktów objętych koncesjonowaniem;
 • Gastronomiczną (jeżeli nie jest równoległa ze sprzedażą napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%);
 • Obejmującą usługi rozrywkowe;
 • Obejmującą usługi transportowe wykonywane jednym pojazdem.

Podmioty o charakterze wskazanym powyżej mogą stosować kartę podatkową niezależnie od tego, czy działalność jest jednoosobową działalnością gospodarczą czy spółką, z zastrzeżeniem, że w przypadku spółek, liczba wspólników i zatrudnionych pracowników nie może przekraczać określonego ustawą stanu zatrudnienia. Dodatkowo, w przypadku działalności opartej o spółkę cywilną, określa się okoliczności, które uniemożliwiają skorzystanie z karty podatkowej. Są to:

 • Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach, o ile sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% nie jest prowadzona;
 • Wolne zawody – lekarze weterynarii i usługi weterynaryjne, sprzedaż preparatów weterynaryjnych;
 • Opieka domowa nad dziećmi i chorymi;
 • Usługi edukacyjne – korepetycje.

Kiedy można zastosować kartę podatkową?

Karta podatkowa może być podstawą opodatkowania w sytuacjach, gdy:

 • W czasie prowadzenia działalności gospodarczej podmiot nie korzysta z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych podmiotów, chyba że są to specjalistyczne usługi;
 • Gdy podmiot nie prowadzi innej pozarolniczej działalności gospodarczej (z jednym wyjątkiem określonym przez art. 23. Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym);
 • Gdy podatnik produkuje energię elektryczną w elektrowniach wodnych bądź wiatrowych (o mocy maksymalnie do 5000 kilowatów) oraz w biogazowniach;
 • W sytuacji, gdy uzyskuje przychód z tytułu umowy najmu / dzierżawy;
 • Kiedy nie wytwarza żadnych wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym;
 • Prowadzi działalność na terytorium kraju (Polska);
 • Mieści się w kategoriach wcześniej wymienianych okoliczności (sekcja „Kto może korzystać z karty podatkowej”).

Możliwości i zobowiązania wynikające z karty podatkowej

Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na korzystanie z karty podatkowej, może liczyć na zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, jak również wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Niemniej jednak tacy przedsiębiorcy również mają wiele obowiązków podatkowych. Na żądanie klienta muszą wydać rachunek lub fakturę, które potwierdzą sprzedaż wyrobów/towarów lub wykonanie usługi. Przedsiębiorcy są zobligowani do przechowywania dokumentów przez 5 lat.

Karta podatkowa – najważniejsze informacje

Jeżeli jesteś zainteresowany tą formą opodatkowania lub jesteś na karcie podatkowej, musisz pamiętać o kilku najważniejszych kwestiach:

 1. Podatek jest płatny do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z wyjątkiem grudnia – grudzień do 28 grudnia.
 2. Podatek można obniżyć o wartość ubezpieczenia zdrowotnego (płaconego w roku podatkowym), o ile wcześniej nie odliczono jej od podatku dochodowego; całkowite odliczenie nie może przekroczyć poziomu 7,75% całkowitej podstawy wymiar składek.
 3. Podatnik musi prowadzić tzw. indywidualne karty przychodów swoich pracowników.
 4. Podatnik jest zobligowany najpóźniej do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym złożyć deklarację PIT-16A określającą wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, która została zapłacona i odliczona od karty podatkowej w zakończonym roku podatkowym.