Szkolenia BHP

Szkolenia BHP obowiązują niemal wszystkich. Jakie rodzaje szkoleń BHP funkcjonują? Kto i kiedy musi odbyć szkolenie BHP? Jaki jest zakres szkoleń dla poszczególnych grup i wreszcie jakie konsekwencje grożą za brak odpowiednich szkoleń?

Szkolenia BHP są bardzo potrzebne w każdej dziedzinie funkcjonowania człowieka w społeczeństwie – przechodzimy je w szkołach, a następnie w zakładach pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to powszechnie używane określenie zbioru zasad, przepisów, wskazówek, które dotyczą bezpieczeństwa w szkole i pracy.

Szkolenia BHP w jednoosobowej firmie

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudnia żadnych pracowników, nie ma obowiązku posiadania dokumentu potwierdzającego odbycie szkoleni BHP (choć dla własnego bezpieczeństwa powinna przynajmniej we własnym zakresie taką wiedzę zdobyć). Sytuacja zmienia się, gdy w takiej jednoosobowej działalności gospodarczej zatrudniani są pracownicy.
Gdy w firmie pojawiają się pracownicy, na pracodawcy ciąży obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego związanego z prowadzoną działalnością. Przedsiębiorca jest też zobligowany do zapewniania pracownikom wstępnych i okresowych badań lekarskich. Musi również zadbać o odpowiednie oznaczenia i instrukcje stanowiskowe. W świetle prawa – zaczyna on odpowiadać za bezpieczeństwo pracownika w czasie pracy – musi więc zapewnić mu przeszkolenie, które da mu wiedzę w jaki sposób ma postępować, by praca była bezpieczna.
Szkolenie BHP obowiązuje wszystkich pracowników, którzy są zatrudnieni w ramach umowy o pracę. Jest to obowiązek wynikający z Kodeksu Pracy i obliguje pracodawcę do zapewniania szkoleń bez względu na to, ilu pracowników zatrudnia.

Szkolenia BHP – kiedy je zorganizować

Na pracodawcy ciąży ustawowy obowiązek organizowania szkoleń BHP, które muszą odbywać się w godzinach pracy pracownika. Koszt szkolenia w całości pokrywa pracodawca. Każdy pracownik powinien przejść szkolenie BHP wstępne, które jest organizowane przy zatrudnianiu nowego pracownika oraz szkolenia okresowe (odpowiednio co 2, 3 lata lub w innym okresie – w zależności od zajmowanego stanowiska).

Obowiązki związane z BHP w firmie

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują wszystkich tak samo, jednak w zależności od wielkości firmy i profilu jej działalności, firma może być narażona na więcej lub mniej zdarzeń klasyfikowanych jako wypadek przy pracy. W przypadku dużych firm oraz działalności wyjątkowo niebezpiecznych, zaleca się posiadanie własnego instruktora BHP w zakładzie. W przypadku małych firm, wystarczy zastosowanie się do Kodeksu Pracy i przestrzeganie jego zasad.

Artykuł 207, paragraf 2 Kodeksu Pracy wyraźnie określa przepisy pracodawcy związane z przestrzeganiem zasad BHP i wskazuje obowiązki pracodawcy, który powinien:

• organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
• zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
• wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
• zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
• zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Jeżeli w firmie pracownicy mają kontakt z tzw. czynnikami szkodliwymi lub niebezpiecznymi, pracodawca musi zapewnić mu środki ochrony indywidualnej.

Pierwsza pomoc w firmie

Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia w firmie osoby, która będzie odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy, instrukcje ewakuacji w przypadku zagrożenia – w małych firmach zazwyczaj pracodawca wyznacza siebie, ale może być to dowolny wskazany pracownik.
W siedzibie każdej firmy muszą znajdować się obowiązkowe elementy wyposażenia BHP takie jak apteczka czy gaśnica, instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz ewakuacji. Na pracodawcy ciąży także obowiązek troski o to, by budynek i pomieszczenia, w którym przebywają pracownicy, były odpowiednio oznaczone i zabezpieczone.

BHP – bardzo szeroki zakres

BHP to potężny spis reguł, obowiązków i wskazówek dla nas wszystkich. W zależności od specyfiki wykonywanej pracy, znajdziemy w nim informacje o tym, jak powinna wyglądać praca w zakładzie produkcyjnym, praca biurowa czy praca w terenie.

Chcesz wiedzieć, czy w Twojej firmie robisz wszystko tak, jak wymaga tego prawo? Chcesz upewnić się, że Twoi pracownicy mają odpowiednią wiedzę, a Ty zapewniasz im bezpieczeństwo? Skontaktuj się z nami – skonsultujemy Cię z certyfikowanymi specjalistami BHP! Zaufaj nam – Biuro Rachunkowe GRIMP to kompleksowe podejście do Twojej firmy, zapewniające sukces!