Zawieszenie działalności gospodarczej 2020

Epidemia koronawirusa sparaliżowała życie Polaków. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, którego nadrzędnym celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, wywołało niestety szereg niekorzystnych zdarzeń gospodarczych. Wielu przedsiębiorców działających w sektorze usług, w tym szczególnie gastronomii, a także w sektorze handlu, boleśnie odczuwa konsekwencje zastosowanych ograniczeń. Właściciele hoteli, kawiarni, biur turystycznych czy restauracji mają poważne obawy, czy nie czeka ich w najbliższym czasie bankructwo. Rząd deklaruje wprowadzenie specustawy z publicznym wsparciem dla biznesu w zakresie podatków, ZUS-u, kredytów itp., jednak warto rozważyć również inne rozwiązania. Pomogą one czasowo przedsiębiorcy w ograniczeniu kosztów w tym trudnym okresie. Jednym z działań, które można wdrożyć, jest zawieszenie działalności gospodarczej 2020.

Zawieszenie działalności gospodarczej 2020

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG przysługuje Ci prawo do zawieszenia działalności gospodarczej. Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystne dla przedsiębiorcy przede wszystkim ze względu na występujące w tym okresie ulgi finansowe i udogodnienia podatkowe. Przedsiębiorca zaprzestaje opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Poza tym nie musi składać deklaracji VAT. W okresie zawieszenia przedsiębiorca zostaje również wyrejestrowany z ZUS, co skutkuje brakiem konieczności opłacania składek. Należy jednak pamiętać, że:

– po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci się prawo do świadczeń zdrowotnych. Warto skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny;
– okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

W przypadku wspólników spółek cywilnych, jawnych czy partnerskich zawieszenie działalności gospodarczej przez jednego ze wspólników jest skuteczne tylko w sytuacji, gdy zostanie ono dokonane także przez pozostałych wspólników.

Zawieszenie działalności może nastąpić na czas nieokreślony lub określony, lecz okres ten nie może być krótszy niż 30 dni. Przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG nie obowiązuje także ograniczenie dotyczące możliwości zawieszenia działalności przed dniem złożenia wniosku.

Zawieszenie działalności gospodarczej 2020 krok po kroku

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się ze złożeniem wniosku CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. W przypadku, kiedy osoba zgłaszająca zawieszenie działalności gospodarczej jest wspólnikiem istniejących już spółek cywilnych, ma również obowiązek wypełnienia załącznika CEIDG-SC.

Istnieje kilka sposobów na złożenie wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności. Można to zrobić:

– osobiście w Urzędzie Gminy,
– przez pełnomocnika – należy pamiętać o opłacie za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Zwolnione z opłat jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom) lub zstępnemu (dzieciom, wnukom),
– listownie – należy wówczas notarialnie poświadczyć podpis, a dokument go poświadczający dołączyć do wniosku,
– elektronicznie – przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek oraz czas jego złożenia.

Nie ma konieczności informowania ZUS, GUS czy US, bowiem urząd gminy zrobi to za przedsiębiorcę.

Co można w czasie zawieszenia?

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma możliwość:

– wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
– przyjmowania należności lub regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
– zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
– uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem,
– wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa,
– osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
– podlegania kontroli skarbowej na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Czego nie wolno w czasie zawieszenia?

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej oraz uzyskiwać z tego tytuł przychodów. Dodatkowo nie ma prawa do wykonywania na podstawie umowy zlecenia lub dzieło tych samych usług, które wchodzą w zakres usług świadczonych w ramach zawieszonej działalności gospodarczej.
W okresie zawieszenia podatnik nie ma również prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. Wynika to z faktu, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych amortyzacji nie podlegają składniki majątku nieużywane w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej.