Biuro rachunkowe Grimp Zielona Góra

Potrzebujesz pomocy, wsparcia, porady?
Zgłoś się do nas!

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – kto i w jaki sposób może otrzymać wspacie?

tarcza finansowa pfr 2.0

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników – nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw. Wart 100 mld program wsparcia skierowany jest do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce spowodowanych pandemią.Komu zatem przysługuje Tarcza Finansowa PFR 2.0 i jak złożyć wniosek o pomoc? Zapraszamy do artykułu.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – jakie wsparcie można otrzymać?

Subwencja otrzymana w ramach Tarczy Finansowej 2.0, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie udzielania subwencji oraz w umowie subwencji finansowej, może mieć charakter bezzwrotny.

Kto i w jaki sposób może ubiegać się o wsparcie?

Termin składania wniosków to 15.01.2021-28.02.2021. W tym czasie firmy będą mogły za pośrednictwem swoich systemów bankowości elektronicznej składać wnioski o subwencje finansowe oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju. Udział w Tarczy Finansowej PFR 2.0. zadeklarowało wszystkie 18 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych, które uczestniczyły w programie Tarcza Finansowa PFR 1.0 w kwietniu 2020 r.

Mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy muszą spełniać następujące warunki:

          – od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

          – od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Do obliczenia spadku obrotów będzie brana pod uwagę całość obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w porównywanych okresach, a nie tylko obroty z działalności w ramach wybranych 45 kodów PKD.

W przypadku mikroprzedsiębiorców, czyli firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz mających obroty lub sumę bilansową poniżej 2 mln euro:

W przypadku małych i średnich przedsiębiorców, czyli firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników oraz mających obroty poniżej 50 mln euro lub sumę bilansową poniżej 43 mln euro:

– od 1 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (spadek obrotów gospodarczych oparty na danych rzeczywistych)

– od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku (spadek obrotów gospodarczych oparty na predykcji, a w przypadku składania wniosku w chwili posiadania danych rzeczywistych – oparty na danych rzeczywistych)

Koszty stałe oznaczają faktyczną stratę brutto (wynik finansowy przedsiębiorcy przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk/stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe) w okresie od 1 listopada 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wykazaną przez beneficjenta w rachunku zysków i strat lub innych dokumentach sprawozdawczych, z wyłączeniem rezerw na utratę wartości aktywów oraz uwzględniającą pomoc publiczną uzyskaną z innych źródeł (otrzymana lub oczekiwana).

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – branże objęte wsparciem

Jak wyliczane jest zatrudnienie na potrzeby Tarczy PFR?

Firmy niezatrudniające żadnego pracownika nie mogą liczyć na wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej PFR. Warunkiem kwalifikacji do programu jest zatrudnienie co najmniej 1 pracownika na dzień 31 grudnia 2019 roku, a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na ten dzień – na dzień 31 lipca 2020 roku.

Na potrzeby ustalenia statusu przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Odmienną definicję pracownika stosuje się na potrzeby wyliczania kwoty subwencji. Do tych celów przez pracownika rozumie się osobę fizyczną:

Co kiedy dana firma korzysta już z Tarczy Finansowej PFR 1.0?

Przedsiębiorcy, którzy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0 mogą skorzystać z drugiej edycji programu, jednak w tym przypadku maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz łącznie na jednego pracownika nie może być wyższa niż:
• 72 000 zł dla mikrofirm
• 144 000 zł dla małych i średnich firm.