Biuro rachunkowe Grimp Zielona Góra

Potrzebujesz pomocy, wsparcia, porady?
Zgłoś się do nas!

Ceny transferowe

W ramach obsługi w zakresie cen transferowych, oferujemy Państwu szereg usług, które mają na celu zupełną eliminację lub maksymalne ograniczenie ryzyka podatkowego, związanego z transakcjami pomiędzy powiązanymi podmiotami. Zajmujemy się również optymalizacją zobowiązań podatkowych, które wynikają z transakcji podmiotów powiązanych.

Przeczytaj o karach za brak w dokumentacji cen transferowych

Usługi w Ramach Cen Tranferowych

Analiza ryzyka podatkowego możliwego przy transakcjach z podmiotami powiązanymi

Opracowanie polityki cen transferowych oraz zasad rozliczania pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Opracowywanie dokumentacji podatkowej  dla transakcji międzypodmiotowych powiązanych (Dokumnetacja cen transferowych)

Opracowywanie analiz porównawczych (benchmarking), w celu wyznaczania rynkowego poziomu cen, marż i narzutów zysków.

Pełne wsparcie w czasie ubiegania się o uprzednie porozumienie cenowe.

Przypisywanie zysków do zakładu zagranicznego firmy działającej w Polsce

Rzetelne analizowanie i przygotowywanie umów pomiędzypodmiotowych (również umowy o podziale kosztów)

Kompleksowe doradztwo w ramach postępowania podatkowego w zakresie cen transferowych (odpowiednie przygotowanie argumentacji oraz dokumentacji wspierającej stanowisko podatnika)

Szkolenia, warsztaty z zakresu cen transferowych.

 Czym są ceny transferowe i obowiązek dokumentacyjny?

Ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi, które odbiegają od tych, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Wytyczne OECD definiują ceny transferowe jako ceny, po których podmiot przekazuje dobra niematerialne, towary oraz świadczy usługi dla podmiotów powiązanych. Zjawisko cen transferowych dotyczy również transakcji zawieranych z podmiotami, które zlokalizowane są w jednym z krajów stosujących tzw. „szkodliwą konkurencję podatkową”, czyli potocznie mówiąc w rajach podatkowych.
Polski prawodawca oraz organizacje unijne pisząc o transakcji mają na myśli operacje handlową sprzedaży, kupna i transferu towarów oraz usług. Pod definicję transakcji podciąga się również umowy zawarte z tym samym partnerem, których przedmiotem są usługi lub dobra objęte jedną ceną.

Na czym polega obowiązek dokumentacyjny cen transferowych?

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych oparty jest o artykuł 9a ust. 2-3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 25a ust. 2-3c, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek sporządzania dokumentacji nakładany jest na podmiot po przekroczeniu następujących limitów naliczanych w danym roku podatkowym:

20 tys. euro – w przypadku transakcji z podmiotami ulokowanymi w rajach podatkowych
30 tys. euro – w momencie świadczenia usług oraz sprzedaży lub udostępniania wartości prawnych lub niematerialnych
100 tys. euro – jeżeli wartość transakcji nie przekroczyła 20 procent kapitału zakładowego którejś ze stron (np. podmioty powiązane)
50 tys. euro – w każdym pozostałym przypadku


Facebook