Czym są ceny transferowe i obowiązek dokumentacyjny?

Ceny transferowe wciąż są zagadką dla wielu przedsiębiorców. Takie zaniedbanie może skończyć się źle. Poniżej opisujemy czym są ceny transferowe, o co chodzi z obowiązkiem dokumentacyjnym i jakie kary wiążą się z niedopełnieniem obowiązku dokumentacyjnego.


Jeśli prowadzisz transakcje z podmiotami powiązanymi lub mającymi siedzibę w rajach podatkowych musisz koniecznie to przeczytać. Zignorowanie tego zagadnienia może skutkować drakońskimi karami finansowymi na poziomie nawet kilku milionów złotych i karą pozbawienia wolności dla wszystkich wspólników firmy. Innymi słowy, mogą Państwo utracić wszystko, nad czym Państwo pracowali długimi latami…  Można temu zapobiec zlecając nam opracowanie wszystkich dokumentów formalnych.

Jakie są kary za brak dokumentacji cen transferowych i jak ich uniknąć?

Prowadzenie dokumentacji związanej z cenami transferowymi najlepiej zostawić specjalistom, którzy zajmują się tym tematem na co dzień. Biuro Rachunkowe Grimp gwarantuje kompleksową i profesjonalną obsługę firm objętych tym obowiązkiem. Firmom, które postanowią samemu zająć się dokumentacją i zrobią to w sposób nieprawidłowy, grożą sankcje podatkowe, karno-skarbowe i karne.

  • Sankcje podatkowe to 50% różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez firmę, a ustalonym przez kontrolę skarbową. Sankcja podatkowa określona jest w art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 30d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Sankcje karno-skarbowe wynoszą nawet 120 stawek dziennych w przypadku nieprzedłożenia kompletnej dokumentacji 7 dni od dnia żądania. Oznacza to, że kara może wynieść od 560,00 do 2 688 000, 00 złotych. W ekstremalnych sytuacjach grozi nam nawet 720 stawek dziennych i/lub kara pozbawienia wolności.
  • Sankcje karne przewidują od 1 do 8 procent przychodów osiągniętych w roku poprzedzającym, a w przypadku, gdy przychód ten nie przekroczył miliona złotych – wydatków poniesionych w roku poprzedzającym wyrok.

Jaka jest aktualna definicja cen transferowych 2017?

Według wytycznych OECD ceny transferowe to ceny, po których podmiot przekazuje dobra niematerialne, towary oraz świadczy usługi dla podmiotów powiązanych. Zjawisko cen transferowych dotyczy również transakcji zawieranych z podmiotami, które zlokalizowane są w jednym z krajów stosujących tzw. „szkodliwą konkurencję podatkową”, czyli potocznie mówiąc w rajach podatkowych.
Przez transakcje polski prawodawca oraz unijne organizacje mają na myśli operacje handlowe kupna, sprzedaży i transferu towarów materialnych i niematerialnych oraz usług. Pod definicję transakcji podciąga się również umowy zawarte z tym samym partnerem, których przedmiotem są usługi lub dobra objęte jedną ceną.

Czym są podmioty powiązane w kontekście cen transferowych?

Wyróżniamy trzy różne typy powiązań pomiędzy podmiotami: rodzinne, osobowe i kapitałowe.
Jeżeli osoby spokrewnione lub spowinowacone posiadają udziały lub sprawują kluczowe funkcje w podmiotach przeprowadzających ze sobą transakcje mówimy o powiązaniach rodzinnych.
Powiązania osobowe występują w momencie, gdy osoba pełni funkcje członka rady nadzorczej lub zarządu jednocześnie w obydwu stronach transakcji. O powiązaniach osobowych mówimy również w przypadku innych pozycji kierowniczych i dyrektorskich oraz w momencie, gdy właściciel jednego z podmiotów posiada minimum pięć procent udziałów w drugim.
Powiązania kapitałowe – jeden lub więcej kontrahentów ma co najmniej pięć procent prawa głosu w podmiocie, z którym przeprowadzana jest transakcja. Powiązania kapitałowe występują również, gdy jeden z podmiotów dysponuje co najmniej pięcioma procentami udziałów w kapitale drugiego – bezpośrednio lub pośrednio.

Co to jest obowiązek dokumentacyjny?

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z cenami transferowymi oparty jest o artykuł 9a ust. 2-3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 25a ust. 2-3c, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek sporządzania dokumentacji nakładany jest na podmiot po przekroczeniu następujących limitów naliczanych w danym roku podatkowym:

  • 20 tys. euro – w przypadku transakcji z podmiotami ulokowanymi w rajach podatkowych
  • 30 tys. euro – w momencie świadczenia usług oraz sprzedaży lub udostępniania wartości prawnych lub niematerialnych
  • 100 tys. euro – jeżeli wartość transakcji nie przekroczyła 20 procent kapitału zakładowego którejś ze stron (np. podmioty powiązane)
  • 50 tys. euro – w każdym pozostałym przypadku

Pomoc przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych zapraszamy do kontaktu. Ceny transferowe mają na celu zupełną eliminację lub maksymalne ograniczenie ryzyka podatkowego, związanego z transakcjami pomiędzy powiązanymi podmiotami. Zobacz ofertę pomocy przy cenach transferowych