Polisy pracowników

Jesień i zima to czas, w którym sezon zachorowań jest zdecydowanie największy. Chorują wszyscy bez wyjątku – jedni poważniej, inni mniej. Nie da się ukryć, że w tym czasie pracodawcy obserwują sporą absencję w firmach. Co mogą zrobić pracodawcy, by poprawić tę sytuację? W jaki sposób mogą zadbać o to, by ich pracownik jak najszybciej wrócił do zdrowia? Jakie polisy i pakiety medyczne może zaproponować swoim pracownikom pracodawca?

Polisa dla pracownika

Okazuje się, że pracodawca może zapewnić polisę pracownikowi – oczywiście pod pewnymi warunkami. Polisa pracownicza może być zaliczona do kosztów ponoszonych przez pracodawcę, jeżeli odnosi się do ryzyka, które zostało wymienione w 1, 3, 5 grupie działu I lub w 1,2 grupie działu II Załącznika do Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej.

Jak dowiadujemy się z Pierwszego działu Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej, polisy na życie obejmują: w grupie 1 – ubezpieczenia na życie, w grupie 3 – ubezpieczenia na życie, jeżeli związane są z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w grupie 5 – ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe o ile stanowią uzupełnienie obu powyżej wymienionych.

Z kolei w Drugim dziale w/w Ustawy znajdujemy dwie grupy ryzyka, grupa 1 – ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (świadczenie jednorazowe, świadczenia powtarzające się, połączone świadczenie jednorazowe i powtarzający się przewóz osób), grupa 2 – ubezpieczenia choroby (świadczenia jednorazowe, świadczenia powtarzające się, świadczenia kombinowane).

O tym, czy koszt poniesiony na zakup polisy może być kosztem uzyskania przychodów, decyduje zapis Art. 23 ust. 1 pkt. 57 Ustawy o Podatku Dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zapisem, składka na polisę może być wykupiona dla pracownika i zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeśli osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia nie jest przedsiębiorca. Warto również wspomnieć, że umowa ubezpieczenia w ciągu 5 lat od daty jej zawarcia (licząc od końca roku kalendarzowego w którym ją zawarto) wyklucza:

• Wypłatę kwoty, która stanowi wartość odstąpienia od umowy;
• Możliwość zaciągnięcia zobowiązania pod zastaw praw wynikających z ubezpieczenia;
• Wypłaty środków z tytułu dożycia wieku wskazanego w umowie.

Aby wydatek na opłacenie składek polisy dla pracowników został zaliczony jako koszt uzyskania przychodu, muszą zostać spełnione następujące warunki:

• Umowa musi być zawarta i podpisana;
• Umowa musi obejmować jedno z w/w ryzyk (grupa 1,3,5 z działu I bądź grupa 1,2 z działu II);
• Zawarcie umowy musi być zgodne z warunkami wymienionymi w Art. 23 ust. 1 pkt. 57 Ustawy o Podatku Dochodowym od osób fizycznych.

Polisa to koszt pracodawcy, ale i przychód pracownika

Wydatki przeznaczone na polisę ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia grupowego, pokryte przez pracodawcę, są jednocześnie przychodem pracownika. Wartość kosztów składki zgodnie z prawem należy doliczyć do wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika w danym miesiącu – na podstawie tej sumy należy obliczyć wartość zaliczki na podatek dochodowy. Pracodawca jest również zobligowany do wliczenia pracownikowi kwoty opłacanych składek do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Pakiety medyczne, a koszt pracodawcy

Pracodawca może wykupić dla swoich pracowników tzw. pakiety medyczne. Pakiet medyczny to dodatkowa z góry opłacona opieka medyczna, uprawniająca pracowników do skorzystania z szybszych terminów u specjalistów i wizyty u lekarza rodzinnego w gwarantowanym krótkim terminie. W zależności od dostawcy pakietu medycznego może on obejmować również usługi szpitalne, rehabilitację, wizyty stomatologiczne i o wiele więcej.

Pakiet medyczny może zostać wliczony do kosztów firmowych – aby się to jednak stało, pracodawca musi wykazać związek pomiędzy zabezpieczeniem, zachowaniem bądź pozyskaniem źródła przychodów. Pakiety medyczne mają za zadanie przeciwdziałać chorobom, a co za tym idzie również absencjom w pracy – jest to zatem stosunkowo łatwe do wykazania.

Podobnie jak polisa, również pakiet medyczny będący kosztem pracodawcy jest przychodem pracownika i należy go w odpowiedni sposób opodatkować!

Jeśli chcesz zapewnić swoim pracownikom dodatkową zorganizowaną opiekę medyczną, zgłoś się do naszego Biura Rachunkowego GRIMP – pomożemy dopiąć formalności i to zorganizować. Polecimy również usługodawców, którzy są liderami na rynku usług medycznych w Polsce!