Dofinansowanie dla pracodawców

Firmy planujące zatrudnienie nowych pracowników mogą skorzystać z szeregu dofinansowań, które ułatwią proces zatrudnienia i pozwolą odciążyć pracodawcę. Zatrudniający może również starać się o dofinansowania na osoby już zatrudnione. Dofinansowania mogą dotyczyć bardzo różnych sfer prowadzenia działalności, jak również mogą być przeznaczone na bardzo zróżnicowane cele.


Oczywiście najwięcej dofinansowań jest możliwych z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej, która jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. Potencjalny pracodawca może na przykład ubiegać się o zorganizowanie miejsca pracy lub stażu płatnego, dzięki czemu zaoszczędzi sporą sumę pieniędzy (za pracownika płaci wówczas Urząd Pracy). Oczywiście jest to rozwiązanie tymczasowe, jednak jeśli jest taka możliwość – warto z niej skorzystać. Optymalizacja kosztów zatrudniania nowych pracowników jest bardzo ważna – zwłaszcza, jeśli pracownika chcemy najpierw zatrudnić na tak zwany okres próbny – krótki staż czy przyjęcie go na jedną z form prac interwencyjnych pozwoli nam na zatrudnienie pracownika na bardzo preferencyjnych warunkach, a w tym czasie pracodawca zdąży ocenić, czy jest to odpowiedni kandydat/ka na wskazane miejsce.

Dotacje dla pracowników z rejestru bezrobotnych

Prace interwencyjne

Czym są prace interwencyjne? To procedura zatrudnienia osoby bezrobotnej na umowę o pracę, która została zawarta pomiędzy pracodawcą, a powiatowym urzędem pracy. Prace interwencyjnie (nazwa może wprowadzać błędne skojarzenia) można zorganizować na dowolnym stanowisku. Na prace interwencyjne mogą być skierowani wyłącznie bezrobotni. Okres trwania prac interwencyjnych może wynosić 6, 12, 18, 24 miesiące lub w niektórych przypadkach nawet do 4 lat.

Aby zorganizować prace interwencyjne, należy złożyć wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do powiatowego urzędu pracy. Wniosek należy złożyć przed zatrudnieniem bezrobotnego – nawet jeśli takiego kandydata już znamy. W przeciwnym wypadku dofinansowanie (zwrot) kosztów zatrudnienia (którego na rzecz pracodawcy dokonuje urząd pracy) nie będzie możliwe. Warto nadmienić, że dofinansowanie będzie przyznane po zakończeniu prac interwencyjnych – urząd pracy może przyznać refundację nie większą niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.
Pomoc udzielana przez powiatowy urząd pracy jest zgodna z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Staż

Staż to nabywanie przez osobę zarejestrowaną jako bezrobotna, umiejętności praktycznych przydatnych do wykonywania zawodu, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy. Na czas stażu nie nawiązuje się stosunku pracy pomiędzy pracodawcą, a osobą skierowaną na staż. Umowa zostaje zawarta pomiędzy pracodawcą, a starostwem.
Kandydatów na staż mogą przyjąć właściwie wszystkie firmy. Staż może trwać nie więcej niż 6 miesięcy w przypadku osób przekraczających 30 rok życia, i do 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych młodszych niż 30 letni.
Aby otrzymać dofinansowanie na organizację stażu, należy w powiatowym urzędzie pracy złożyć odpowiedni wniosek. Rozpatrzenie prośby trwa do 30 dni. Warto pamiętać, że środki na organizację staży przyznawane są zwykle na początku roku, i to wówczas istnieje największe prawdopodobieństwo uzyskania dotacji na organizację stażu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zostaje podpisana umowa określająca szczegółowe warunki odbywającego się stażu.
Osoby odbywające staż nie są pracownikami pracodawcy, u którego odbywają staż – wynagrodzenie przekazuje im urząd pracy. Jest to bardzo wygodna forma sprawdzenia potencjalnego pracownika, któremu jeśli sprawdzi się w czasie trwania stażu, można zaproponować umowę o pracę.

Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

Jednym z dofinansowań, z jakiego mogą skorzystać pracodawcy, jest jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli pracodawca zatrudni osobę bezrobotną, która została skierowana do niego przez powiatowy urząd pracy, i dla której zaplanowano profil pomocy w indywidualnym planie działania, będzie mógł skorzystać z jednorazowej refundacji składek na ubezpieczenie dla tej osoby.
Bezrobotny skierowany do pracodawcy przez PUP musi pracować w pełnym wymiarze pracy przez minimum 12 miesięcy, i w momencie składania wniosku, musi być nadal zatrudniony, aby refundacja była możliwa. W celu skorzystania z refundacji, należy w PUP złożyć odpowiedni wniosek o zawarcie umowy na jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (konkretnego pracownika). Wniosek o refundacje należy złożyć przed zatrudnieniem pracownika. Urząd pracy może zwrócić wartość składek osiągającą nawet 300% ustawowego minimalnego wynagrodzenia.

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników do 30 roku życia

Pracodawcy zatrudniający pracowników do 30-go roku życia, mogą również skorzystać z refundacji poniesionych kosztów na rzecz ubezpieczenia społecznego. Może to dotyczyć tylko pracowników, którzy nie ukończyli 30 roku życia i zostali skierowani do pracodawcy przez urząd pracy. Refundacja przyznawana jest na okres 12 miesięcy. Pracodawca w umowie z urzędem pracy zobowiązuje się do zatrudnienia osoby bezrobotnej na konkretny okres objęty umową oraz na minimum 6 miesięcy po upływie umowy.

Dodatkowe dofinansowanie na pracowników <30

Pracodawcy, którzy zatrudniają młodych pracowników, którzy nie ukończyli 30 roku życia, mogą liczyć na różne formy wsparcia i dotacji. Przy zatrudnieniu takiej osoby, można skorzystać z refundacji na część kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody, składki związane z utrzymaniem danego pracownika. Refundacja może być przyznana nawet na 12 miesięcy. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia bezrobotnego na okres objęty umową oraz o przedłużenie stosunku pracy o co najmniej 12 miesięcy po wygaśnięciu umowy.
Pracodawcy mogą skorzystać również z tak zwanego bonu stażowego – pracodawca, który przyjmie na staż osobę bezrobotną a następnie zatrudni ją na przynajmniej 6 miesięcy, po ukończeniu przez tę osobę stażu, otrzyma od urzędu pracy premię.

Zatrudnianie pracowników 50+

Osoby znajdujące się w trudnej grupie zawodowej, tak zwani 50+ (czyli osoby, które przekroczyły 50 rok życia), które z jakichś powodów są bez pracy, należą do grupy szczególnie wspieranej przez urzędy pracy. Pracodawca, który chce zatrudnić takiego pracownika, może starać się o dofinansowanie wynagrodzenia dla pracownika 50+. Pracodawca musi z pracownikiem zawrzeć umowę o pracę, odpowiednio na 12 miesięcy w przypadku bezrobotnego, który ukończył 50 lat, ale nie przekroczył 60 lat oraz na 24 miesiące w przypadku kandydata, który ukończył 60 lat. Dofinansowanie może być przyznane w kwocie nie większej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Grant na telepracę

Jeśli specyfika twojej działalności zakłada, że możesz zatrudnić telemarketera lub telemarketerkę, warto rozważyć skorzystanie z takiego grantu. Grant na telepracę jest świadczeniem, które starostwo powiatowe może przyznać pracodawcy, który zorganizuje w swojej firmie takie stanowisko pracy.
Grant na telepracę starosta może przyznać osobie bezrobotnej, skierowanej do pracodawcy z ramienia powiatowego urzędu pracy, która ma co najmniej jedno dziecko do lat 6ciu lub bezrobotnemu, który sprawuje opiekę nad osobą zależną, który w okresie do 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z pracy na rzecz wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.
Przyznanie grantu warunkowane jest sporządzeniem umowy pomiędzy pracodawcą a starostwem powiatowym. Osoba skierowana do pracodawcy, musi utrzymać zatrudnienie przez co najmniej 12 miesięcy w pełnym wymiarze pracy lub 18 godzin w połowie wymiaru pracy.

Dofinansowanie aktywizacyjne

Ze świadczenia aktywizacyjnego może skorzystać pracodawca, który planuje zatrudnić bezrobotnego rodzica, który wraca do pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego, który sprawuje opiekę nad osoba zależną (który w ciągu 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy sam zrezygnował z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad dzieckiem lub osobą zależną).
Świadczenie aktywizacyjne można otrzymać na 12 lub 18 miesięcy. Osoba bezrobotna musi zostać zatrudniona na co najmniej czas pobierania świadczenia, a po okresie pobierania świadczenia na 6 miesięcy (w przypadku gdy świadczenie przyznano na 12 miesięcy) lub 9 miesięcy ( w przypadku dofinansowania na 18 miesięcy).

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej, o ile posiada interesujące i pożądane przez pracodawcę kompetencje, jest obopólną korzyścią. Dla osoby niepełnosprawnej dlatego, że trudniej znaleźć jej samodzielnie pracę, dla pracodawcy – dlatego, że może taką osobę zatrudnić na korzystnych warunkach. Pracodawca, który zdecydował się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może liczyć na dofinansowania z różnych źródeł i w różnym charakterze.
Pracodawca, który chce zatrudnić osobę niepełnosprawną, w przyszłości będzie mógł starać się o:
• kompletne lub częściowe zwroty kosztów adaptacji pomieszczeń do osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobom niepełnosprawnym, zakupu oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych;
• comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracownika niepełnosprawnego (z zasobów PFRON);
• refundację kosztów zatrudnienia pracownika wspierającego pracownika niepełnosprawnego (jeśli ten potrzebuje dodatkowej osoby do pracy, np. na czas transportu, częściowego wykonywania za nią pracy – np. w sytuacji, gdy niepełnosprawny jest głuchoniemy i konieczna jest obecność tłumacza języka migowego i wielu innych sytuacji);
• zwrot kosztów organizacji stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej;

Dofinansowanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji

Pracodawcy chcą zatrudniać w swoich firmach najchętniej osoby kompetentne i z doświadczeniem. Nierzadko jednak, nawet najbardziej kompetentni pracownicy będą musieli podnieść i rozszerzyć swoje kwalifikacje. Pracodawca, który chce w takiej sytuacji ponieść jak najmniejsze koszty, może skorzystać z dwóch opcji.
Pierwszą opcją jest możliwość odpisania kosztów uzyskania przychodu pracodawcy – w wyniku poniesionych kosztów na szkolenia, zdobywanie wiedzy i umiejętności, które są potrzebne na stanowisku pracy zajmowanym przez pracownika, pracodawca ma prawo odliczyć je od podatku.
Drugą opcją jest skorzystanie ze szkoleń oferowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oraz instytucje trzecie, które takie szkolenia finansują ze środków unijnych.

Podsumowanie

To tylko część dofinansowań z jakich może skorzystać pracodawca. Istotne jest jednak, by pracodawca miał świadomość istniejących opcji. Osobną sprawą jest kwestia sprawnego i rzetelnego zebrania dokumentacji, złożenia jej w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie – tym powinna zająć się dobrze zorganizowana księgowość. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tego typu kwestiach, biuro rachunkowe GRIMP zapewni ci 100% profesjonalnej opieki i doradztwa. Zapraszamy do współpracy.