Nowa Era Zarządzania Majątkiem: Fundacja Rodzinna w Polskim Prawie

Wprowadzenie do Fundacji Rodzinnej:

W polskim systemie prawnym od 22 maja 2023 roku istnieje możliwość tworzenia fundacji rodzinnych. Zmiana ta, wprowadzona przez ustawę z 26 stycznia 2023 roku, otwiera drzwi dla rodzin do lepszego zarządzania wypracowanym majątkiem, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw rodzinnych.

Założenie i Cele Fundacji Rodzinnej:

Fundacja rodzinna, będąca osobą prawną, ma za zadanie gromadzenie mienia, zarządzanie nim oraz realizowanie świadczeń na rzecz beneficjentów, czyli głównie członków rodzin fundatorów. Jest to odpowiedź na potrzeby rodzinnych biznesów, które mogą w ten sposób skuteczniej planować sukcesję i zarządzać majątkiem.

Procedura Tworzenia Fundacji:

Proces tworzenia fundacji rodzinnej wymaga sporządzenia aktu założycielskiego w formie notarialnej oraz wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Fundator musi także ustalić statut fundacji, sporządzić spis mienia, ustanowić organy fundacji i wnieść fundusz założycielski.

Statut Fundacji – Serce Organizacji:

Statut fundacji jest dokumentem kluczowym, definiującym m.in. nazwę, siedzibę, cel fundacji, beneficjentów, zasady prowadzenia listy beneficjentów oraz inne ważne aspekty działania fundacji. Jest to dokument wymagający precyzyjnego opracowania, aby fundacja mogła efektywnie funkcjonować.

Organy Fundacji – Struktura i Funkcje:

Do organów fundacji rodzinnej zaliczają się zarząd, rada nadzorcza oraz zgromadzenie beneficjentów. Zarząd odpowiada za bieżące zarządzanie fundacją, realizację jej celów oraz informowanie beneficjentów o przysługujących im świadczeniach. Rada nadzorcza pełni funkcje nadzorcze, a zgromadzenie beneficjentów zajmuje się sprawami strategicznymi, w tym zatwierdzaniem sprawozdań finansowych.

Majątek Fundacji – Podstawa Działania:

Fundusz założycielski, którego minimalna wartość wynosi 100 tys. złotych, stanowi podstawę działalności fundacji. Fundacja może również gromadzić inne mienie, które jest następnie zarządzane na korzyść beneficjentów.

Działalność Gospodarcza Fundacji:

Fundacja rodzinna może prowadzić ograniczoną działalność gospodarczą, przede wszystkim związaną z zarządzaniem majątkiem. Obejmuje to udział w spółkach, udzielanie pożyczek czy zarządzanie nieruchomościami. Jest to istotne dla utrzymania wartości majątku fundacji.

Rozwiązanie i Likwidacja Fundacji:

Fundacja rodzinna może zostać rozwiązana w określonych okolicznościach, takich jak osiągnięcie celu fundacji, zarządzanie sprzeczne z jej celem, lub z powodów ekonomicznych. Proces likwidacji obejmuje zakończenie działalności i upłynnienie majątku.

Podsumowanie:

Fundacja rodzinna w Polsce stanowi znaczący krok naprzód w zakresie zarządzania majątkiem rodzin. Oferuje elastyczność, bezpieczeństwo sukcesji i efektywne zarządzanie majątkiem na rzecz beneficjentów. Wymaga dokładnego planowania i przestrzegania przepisów prawnych, ale potencjalne korzyści dla rodzinnych biznesów są duże.