Przejście na CIT estoński- na co uważać?

Od 2021 roku spółki mogą skorzystać z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych tzw. estoński CIT. W 2022 roku ten sposób opodatkowania zyskał na popularności ze względu na poszerzenie kręgu podmiotów mogących z niego skorzystać. Mimo tego, że CIT estoński posiada szereg zalet i korzyści,  to należy pamiętać o pewnych wymogach, które trzeba zachować w czasie korzystania z tego sposobu opodatkowania.

Na co uważać po przejściu na CIT estoński?

Przejście na opodatkowanie estońskim CIT wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów:

  • Przychody uzyskiwane: z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi nie  mogą przekraczać 50% wszystkich przychodów spółki;
  • Konieczność zatrudnienia na podstawie:
  1. umowy o pracę co najmniej 3 osoby przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym (w przypadku, gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym) albo;
  2. innej umowy niż umowa o pracę, przy czym wydatki na wynagrodzenia innych umów niż umowa o pracę stanowią co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS;
  • Udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami muszą być wyłącznie osoby fizyczne;
  • Nieposiadanie udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną;
  • Za okres opodatkowania ryczałtem nie należy sporządzać sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
  • Konieczność złożenia zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym mają być opodatkowane ryczałtem.
  • umowy o pracę co najmniej 3 osoby przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym (w przypadku, gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym) albo;
  • innej umowy niż umowa o pracę, przy czym wydatki na wynagrodzenia innych umów niż umowa o pracę stanowią co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS;

Należy pamiętać, że niespełnienie któregoś z wyżej wymienionych wymogów w czasie korzystania z opodatkowania estońskim CIT wiąże się z utratą prawa do opodatkowania tym sposobem. W szczególności należy zwracać na to uwagę przy transakcjach zbywania i nabywania udziałów. W przypadku utraty prawa do opodatkowania estońskim CIT ponowne z niego skorzystanie możliwe jest dopiero po upływie 36 miesięcy po roku kalendarzowym, w którym nastąpiła utarta prawa do opodatkowania. 

Jeżeli korzystasz z opodatkowania estońskim CIT i planujesz zmiany w strukturze udziałów, ale nie jesteś pewien, czy nie spowoduje to utraty prawa do opodatkowania estońskim CIT, skonsultuj to z nami. Z chęcią rozwiejemy Twoje wątpliwości.